Profit z léčby pegylovaným liposomálním irinotekanem u mladého pacienta s karcinomem pankreatu - kazuistika

01/2024

MUDr. Marie Beneš Kočová

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

 

SOUHRN

Kazuistika popisuje případ pacienta s karcinomem pankreatu, který po operaci a adjuvantní terapii časně progredoval do metastatického stadia. Paliativní systémová léčba v rámci první linie (gemcitabin + nab-paclitaxel) a druhé linie (pegylovaný iiposomáiní irinotekan + 5-fluorouracii) přinesla pacientovi významný benefit v prodloužení celkového přežití i doby do progrese při zachování dobré kvality života.

 

Klíčová slova

karcinom pankreatu, Onivyde, pegylovaný iiposomáiní irinotekan, paliativní léčba, systémová léčba, kvalita života, ototoxicita nab-paciitaxei, infekční komplikace

 

SUMMARY

This case report describes a patient with pancreatic cancer that progressed to metastatic stage after surgery and adjuvant therapy. Palliative systemic therapy in the first line (gemcitabine + nab-pacLitaxeL) and second Line (pegylated Liposomal irinotecan + 5-FU) provided significant benefit in prolonging overall survival and time to progression while maintaining good quality of Life. The side effect of ototoxicity associated with nab-pacLitaxeL was also noted.

 

Key words

pancreatic cancer, Onivyde, pegyLated LiposomaL irinotecan, paLLiative treatment, systemic therapy, quaLity of Life, nab-pacLitaxeL ototoxicity, infectious compLications

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM