Prof. MUDr. Pavel Slampa, CSc.

Profesor Pavel Šlampa se narodil 3. prosince 1960, ve znamení Střelce. Střelec (Sagittarius) v honbě za poznáním nezná hranic. Vládnoucí planetou Střelce je Jupiter, planeta hojnosti. Když Střelce něco zaujme, Jde do toho naplno. Střelec Je pravdomluvný a předvídavý a na svět nahlíží s otevřenou myslí. Povolání, které Je pro něj vhodné, by mělo být fyzicky a intelektuálně náročné. Střelci Jsou lidé s nesmírnými schopnostmi a zkušenostmi. Jsou schopni dělat věci za své podřízené a milují zanechávat stopy po své dobře vykonané práci. Jako šéfové Jsou známí Jako etičtí, sebevědomí, optimističtí lidé, kteří nikdy nezklamou ostatní. Jsou čestní a mají příjemnou osobnost. Diplomaticky zvládají svůj tým bez Jakéhokoli chaosu. Základem úspěchu Je jejich pozitivní povaha a vstřícnost k cíli. Lidé ve znamení Střelce Jsou nejsilnější bytosti na této planetě. Rádi se zapojují do fyzických aktivit, například do sportu. Muži Střelci nelžou, Jsou vzornými otci, kteří své děti vychovávají především svým příkladem. Dokáží svůj milostný život založit na přesvědčení, že silná láska pramení z pravdy a upřímnosti (znamení zvěrokruhu, charakteristika Střelce).

U prof. Šlampy se predestinace vycházející z Jeho planetárního znamení spojila s Jeho rodištěm, Jižní Moravou (konkrétně Moravské Toskánsko – Věteřov), zalitou sluncem. Římští legionáři sem přinesli za vlády filosofa a císaře Marca Aurelia civilizaci a pěstování vinné révy. Tento odkaz našel v osobnosti prof. Šlampy naplnění.

Profesor Šlampa získal plnou kvalifikaci jak v klinické, tak v radiační onkologii. Jeho osobnost ho předurčila především pro radiační onkologii, obor, jehož kurativní potenciál u nádorových onemocnění je srovnatelný s chirurgickou léčbou a jehož předpoklady zahrnují znalosti anatomie, fyziky i biologie, prostorovou představivost a tvůrčí nadání při vypracovávání ozařovacích plánů. A protože je Střelec, nikdy nemine fotonovým svazkem cílový objem. Ve své pracovní kariéře zůstal prof. Šlampa věrný Brnu. V roce 2000 stanul v čele pracoviště radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu. Za dobu svého působení ho transformoval na Kliniku radiační onkologie, udělal z ní vlajkovou loď naší radiační onkologie a vybojoval pro ni evropské uznání získáním statusu Center of Excellence Mezinárodní atomové agentury (IAEA). IAEA ho jako svého experta v roce 2011 pověřila pořádáním kurzů nových metod radiační onkologie na Národním onkologickém ústavu v Kišiněvu a v Baku. O historii léčby zářením na Masarykově onkologickém ústavu napsal prof. Šlampa čtivou a bohatě ilustrovanou monografii.

Pavel Šlampa obhájil kandidátskou dizertační práci na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 1993, habilitován byl v roce 2003 a jmenován profesorem v roce 2008. Je předsedou oborové rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v oboru Onkologie od roku 2015, soudním znalcem v oboru zdravotnictví od roku 2008, obdržel Cenu města Kyjova za významnou lékařskou, vědeckou a pedagogickou činnost v roce 2018 a Státní vyznamenání Medaili za zásluhy 1. stupně o stát v oblasti vědy 28. října 2022. Byl předsedou Specializační oborové rady MZ ČR v letech 2011-2021, členem onkologické komise Interní grantové agentury MZ ČR do roku 2016 a členem odborného panelu Nádorové choroby Agentury pro zdravotnický výzkum do roku 2021. Je předsedou Akreditační komise MZ ČR pro radiační onkologii od roku 2005. Byl nebo stále je členem Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Vědecké rady České lékařské komory, Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Vědecké rady Masarykova onkologického ústavu a Kolegia děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

 

 

Publikoval celkem 501 prací a u 225 byl prvním autorem. Z toho 98 prací představují články v zahraničních publikacích včetně dvou v Lancet Oncology. Jeho H-index v databázi Web of Science je 16 a celkový impakt faktor 397. Publikace Šlampa P, Petera J a kol. Radiační onkologie obdržela v roce 2008 Cenu České lékařské společnosti JEP za nejlepší knižní publikaci v roce 2007 a Cenu rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin. Nové vydání z roku 2021 získalo v roce 2022 Chodounského cenu Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2021 a Cenu České onkologické společnosti ČLS JEP za nejlepší knihu v onkologii za rok 2021.

Profesor Šlampa je od roku 2002 až dosud členem výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, od roku 2015 ve funkci místopředsedy. Byl hlavním řešitelem dvou grantů Interní grantové agentury a jednoho grantu MZ ČR a spoluřešitelem dalších pěti grantů, včetně mezinárodních (European Organisation for Research and Treatment of Cancer, European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, International Society of Pediatric Oncology). V centru jeho pozornosti jsou dětské nádory, nádory mozku, ORL oblasti a moderní radioterapeutické techniky.

Profesor Šlampa je uznáván nejen jako nesporný odborník, ale v nemenší míře jako laskavý lékař, přátelský kolega a čestný člověk. Vlídný vztah s pracovníky jeho kliniky je pro ně motivující a je jedním z důležitých východisek jeho úspěchu. Na druhé straně je prof. Šlampa schopen za svými argumentačně dobře podepřenými názory pevně stát bez ohledu na případné osobní nepříjemné následky.

Bohatý objem pracovních aktivit Pavla Šlampy může vzbudit pochybnosti, zda mu vůbec zbývá čas a prostor pro život osobní a koníčky. Ale je to právě bohatství osobního života, které ho nabíjí nepřekonatelnou vitalitou. V prvé řadě je vzorným manželem a tatínkem dvou synů. Jeho rodina mu péči oplácí pochopením pro jeho lásku ke sportu, přírodě, vinařství, lovu a folklóru. Po dlouhou řadu let je kapitánem fotbalového týmu Masarykova onkologického ústavu Raci, vytrvalostním běžcem a pravidelným účastníkem běhu Vnorovské desítky. Podobně jako svátý Václav sám lisuje hrozny a vyrábí víno, které by si zasloužilo speciální vinětu Chateau Šlampa. Má blízko k moravskému folklóru a žádný jiný profesor nezatančí verbuňk jako on. Vyzná se i v lidovém léčitelství; stará se o imunitní systém svých spolupracovníků elixírem z aronie. Bohužel těm však více chutná jeho slivovice. Je otevřený k moderním nástrojům komunikace a jeho facebook je bohatý. Jeho nejnovější aktivitou je galerie zvířecích soch v parku u ozařoven Masarykova onkologického ústavu. Najdete zde lišku, divočáka a další. Je to vyhledávané zákoutí pro děti a s lovem nesouvisí.

Profesor Pavel Šlampa je zářivá renesanční osobnost české onkologie a inspirace pro ostatní.

Ať se mu daří i nadále, Da Deus fortunae!

 

Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové