Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

01/2021

 

Prof. Jiří Petera, který nedávno oslavil významné životní jubileum, pochází z Libčic nad Vltavou. Právě toto starobylé městečko, ležící nedaleko od Prahy, formovalo v mnohém Jiřího povahu i budoucí zájmy, zejména o historii. Libčice jsou proslulé řadou archeologických památek z doby bronzové. Jméno Libčice je podle legend odvozeno od jména bájné Libuše, jejíž hradiště tam údajně stálo na skalách nad řekou Vltavou. A kousek od Libčic se také odehrála bitva známá z Jiráskových Starých pověstí českých jako bitva na Turském poli, nesoucí své jméno po Turovi, který stál v čele českého vojska a vítěznou bitvu zaplatil svým životem.

Od svých sedmi let až do roku 1996 žil Jiří v Praze a naučil se toto město milovat. Opakovaně rád vzpomíná, jak se toulal uličkami Starého Města pražského a Malé Strany se Seifertovými básněmi pod paží. V Praze Jiří absolvoval nejdříve gymnázium a později 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (tehdy Fakultu všeobecného lékařství), a to s cenou rektora. Po absolvování základní vojenské služby zahájil profesní dráhu onkologa v Ústavu radiační onkologie v Praze (dříve Radioterapeutický ústav, dnes součást 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce). Tam nakonec působil ve funkci vedoucího lékaře brachyterapie a také jako asistent Katedry radiační onkologie Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). Právě brachyterapie, jakožto nejkonformnější forma ozáření, se stala Jiřího prioritním a celoživotním tématem jeho odborného zájmu. Během svého působení v Praze, ale i v dalším období, Jiří Petera zaváděl do praxe nové techniky brachyterapie, mimo jiné intraluminární brachyterapii jícnu, bronchů a žlučových cest a intersticiální brachyterapii prsu, penisu a sarkomů měkkých tkání. Jeho odborné publikace týkající se brachyterapie nádorů ORL oblasti a sarkomů měkkých tkání jsou stále citovány mezinárodními evropskými i americkými doporučeními - např. doporučeními European Society for Radiology and Oncology (ESTRO) nebo American Brachytherapy Society (ABS). Za svého nejvýznamnějšího učitele v oboru považuje primářku MUDr. Hanu Stankušovou, CSc., pod jejímž vedením právě v Ústavu radiační onkologie řadu let pracoval.

V letech 1996-1999 působil v Brně a jihomoravský region mu přirostl k srdci pro srdečnost a přímost jeho obyvatel. Po krátkém působení ve fakultní porodnici v Brně se stal v Masarykově onkologickém ústavu primářem oddělení radiační onkologie. Zásluhou Jiřího Petery přešla radioterapie v Brně od 2D plánování radioterapie k plánování 3D.

Jméno Petera je časté ve východních Čechách. U svého spolužáka Petery přespával Karel Hynek Mácha při své Pouti krkonošské a na hřbitově v Lázních Bělohrad leží pan děkan Petera, významný obrozenecký kněz. Tyto východočeské kořeny byly jedním z důvodů, proč Jiří Petera využil v roce 1999 příležitosti a přijal funkci přednosty Kliniky onkologie a radioterapie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Klinika pod jeho vedením jako první v zemi začala standardně používat např. metody radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT), 4D počítačovou tomografii nebo respiratory gating, to jest metodu ozařování v předem definované fázi dechového cyklu, a rozvíjela i metody moderní systémové léčby, včetně cílené biologické léčby a imunologické léčby. Během svého působení v Hradci Králové byl Jiří Petera v roce 2002 habilitován docentem a v roce 2008 byl jmenován profesorem onkologie.

 

 

Pedagogické působení prof. Petery je široké. Po celou dobu své odborné praxe se podílí na postgraduálním specializačním vzdělávání v oborech radiační onkologie i klinická onkologie, a to jak v rámci Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, tak nyní na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (LF UK) v Hradci Králové. Od roku 1999, kdy převzal odpovědnost za pregraduální výuku onkologie na LF UK v Hradci Králové, svůj čas v hojné míře věnuje i studentům pregraduálním. V rámci této činnosti klade důraz na edukační materiály pro studenty, dříve ve formě skript, nyní především v elektronické formě. Profesor Petera se v rámci LF UK v Hradci Králové zasloužil o otevření postgraduálního doktorského programu (Ph.D.) v oboru klinická onkologie a radioterapie. Do dnešního dne absolvovalo tento program již 18 odborníků. V loňském roce díky tomu LF UK v Hradci Králové získala akreditaci i pro habilitační a jmenovací řízení v oboru onkologie. Pedagogické a vědecké úspěchy ocenila LF UK v Hradci Králové jmenováním prof. Petery do funkce proděkana pro zahraniční styky a vnější vztahy. I díky jeho působení pokračuje LF UK v Hradci Králové ve velmi úspěšné a těsné spolupráci s prestižní Mayo Clinic v Rochesteru a dalšími evropskými a americkými institucemi.

Profesor Petera je od roku 1999 pravidelně volen do výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF) ČLS JEP a celkem více než 15 let stál v jeho čele. Za dobu jeho působení ve SROBF se radioterapie z hlediska technologického vybavení, ale i odbornosti profesionálního zastoupení pracovišť dostala na evropskou úroveň a díky tomu mají naši pacienti přístup k nejmodernějším technikám radioterapie. Léčba zářením je neodmyslitelnou součástí onkologické péče a na vizích onkologické péče v České republice prof. Petera úspěšně spolupracoval s Českou onkologickou společností ČLS JEP, vedenou prof. Jiřím Vorlíčkem. Jako dlouholetý aktivní člen European Society for Radiology and Oncology (ESTRO) v letech 2004-2015 působil v Committee for Training and Education.

Profesor Petera publikoval řadu odborných publikací v impaktovaných časopisech s vysokým citačním ohlasem (databáze Web of Science: 82 publikací, citační ohlas 652, H-index 13), byl hlavním autorem či spoluautorem některých významných monografií. Absolvoval také řadu zahraničních stáží, mimo jiné na Universita degli Study ve Florencii (1992), v Royal Marsden Hospital v Londýně (1993) či univerzitních nemocnicích v Gottingenu (1993) nebo v Kuopiu ve Finsku (1995).

Medicínu Jiří Petera nepokládá za obor výlučně přírodovědecký, ale také humanitní. Aby lékař získal hlubokou motivaci k rozvoji svého oboru a byl schopen pochopit své pacienty a jejich problémy, je nutné, aby nejen znal výsledky recentních studií, ale měl obecné pochopení pro člověka a jeho život, včetně jeho slabin a silných stránek. Moto římského básníka Terentia „Jsem člověk a nic lidského mi není cizí“ převzal i Jiří. Jeho hlubokou inspirací je také hudba, sám je aktivním klavíristou a dobře hraje na zobcovou flétnu. Je velkým posluchačem vážné hudby a životní energii čerpá zejména ze skladeb svých milovaných skladatelů - Georga Friedricha Hándela a Ludwiga van Beethovena. Velkým zdrojem poznání člověka je pro Jiřího již zmíněná historie, zejména období antiky. A jak sám říká, ve svém postoji k medicíně vychází z nesmrtelného odkazu Hippokratova.

 

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové