Prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSC.

01/2023

 

Profesor MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., jenž oslavil počátkem roku 2019 65. narozeniny, se narodil v Praze. Fakultu všeobecného lékařství (dnešní 1. lékařská fakulta) Univerzity Karlovy absolvoval v roce 1979 a následně tři roky strávil na interním oddělení Nemocnice s poliklinikou v Sušici. V roce 1982 nastoupil do Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, zastával zde funkci sekundárního lékaře, vědeckého pracovníka, vedoucího laboratoře diagnostiky anemií, vedoucího lékaře klinického oddělení, zástupce ředitele pro vědu a vzdělávání, předsedy Vědecké rady, ambulantního lékaře, koordinátora výzkumu zaměřeného na myelodysplastický syndrom, úspěšně řešícího výzkumné projekty grantových agentur pro klinický výzkum.

Velkým milníkem jeho vědecké kariéry byl dvouletý studijní pobyt na jednom z vedoucích světových hematologických pracovišť, University of Minnesota v Minneapolis. Za svou výzkumnou práci o roli železa v metabolismu nádorové buňky získal v roce 1992 výroční cenu American Society for Clinical Research v oboru molekulární biologie a jeho původní práce uveřejněná v roce 1993 v předním hematologickém časopisu Blood byla citována více než 600krát. Od metabolismu železa vedl logický krok k výzkumnému zájmu 0 myelodysplastický syndrom a faktory uplatňující se při vzniku a rozvoji tohoto onemocnění, které mohou v konečné fázi vést k nádorovému bujení krvetvorby. Zapojil se do činnosti pracovní skupiny vedené docentkou Neuwirtovou a vystřídal ji v roli národního koordinátora, mezinárodně uznávaného experta aktivně zapojeného do tvorby doporučených diagnostických a léčebných postupů u tohoto závažného onemocnění s narůstající incidencí. Je členem Myelodysplastic Syndromes (MDS) Foundation a European LeukemiaNet a spoluautorem revidovaného prognostického systému Revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R) a evropských diagnostických a léčebných doporučených postupů pro myelodysplastický syndrom. Podílel se 0 na přípravě Molekulárního prognostického skórovacího systému pro MDS. V posledních letech se prof. Čermák věnuje i výzkumu vrozených selhání krvetvorby a hledání mechanismů jejich progrese směrem k nádorovým onemocněním v dospělém věku. Je zástupcem Ústavu hematologie a krevní transfuze v mezinárodní kooperativní skupině EuroBloodNet pro výzkum vzácných onemocnění krvetvorby v rámci celoevropského projektu European Reference Network.

Profesor Čermák byl čtvrt století členem výboru České hematologické společnosti ČLS JEP a po tři volební období vykonával roli jejího předsedy. Každoročně přednese řadu přednášek na celostátních i lokálních konferencích věnovaných hematologii, onkologii a interně, v deseti případech přednesl vyzvané přednášky na mezinárodních sjezdech. Od roku 2005 je vedoucím katedry Hematologie a transfuzního lékařství Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, od roku 2011 garantem pro postgraduální vzdělávání lékařů v oboru Hematologie a transfuzní lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a hlavním garantem pro postgraduální vzdělávání lékařů v tomto oboru na fakultách v České republice. Asi není v posledních dvaceti letech atestovaného hematologa, který by neobhájil své znalosti před komisí za jeho účasti. Je školitelem doktorandského studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru Biologie a patologie buňky a Molekulární genetika a biologie.

 

 

Profesor Čermák využije každé příležitosti navštívit jakýkoli, i ten nejodlehlejší kout světa, objevovat místa nová a vášnivě je fotografovat. Systematicky rozšiřuje svoji rozsáhlou sbírku klasických filmů světové kinematografie a jako představitel generace šedesátých let vlastní rozsáhlou sbírku hudebních nahrávek z této doby.

Jménem české obce hematologické i onkologické popřejme profesoru Čermákovi zdraví, radost z vnoučat a nových navštívených míst, radost ze svých žáků a následovníků i radost z pokračující aktivní role ve výzkumu a léčbě krevních nemocí, blízkých jeho srdci.

 

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Emeritní přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha