Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

01/2024

 

S profesorem Melicharem jsem se seznámil netradičně – jakožto čerstvý absolvent lékařské fakulty (a současně posledního ročníku s povinnou základní vojenskou službou) jsem si krátil čas při službě vlasti opakovanými stážemi na ambulanci Onkologické kliniky FN Hradec Králové, kde jsem pro nedostatek zaměstnanců působil jako střední zdravotnický personál (některé problémy ve zdravotnictví přetrvávají po desetiletí) právě na ambulanci prof. Melichara.

Ten shodou okolností v té době nastoupil na Onkologickou kliniku. To však již měl za sebou více než 10 let lékařské praxe na II. interní klinice LF UK a FN Hradec Králové, stáž v MD Anderson Cancer Center v Houstonu v rámci Fulbrightova stipendijního programu (v letech 1994-1996) a úspěšně složenou atestaci z klinické onkologie.

Měl jsem tak možnost z první řady poznat jeho encyklopedické znalosti nejen z klinické onkologie, ale rovněž historie, přírodních věd a filozofie. Ostatně je velice pravděpodobné, že kdyby prof. Melichar maturoval až po sametové revoluci, vybral by si místo medicíny spíše některé z těchto profesních zaměření. S tímto věru renesančním rozhledem úzce souvisí jeho výrazná afinita k lingvistice. O panu profesorovi se všeobecně ví, že umí několik jazyků, ovšem neví se, že je skutečný polyglot – mluví anglicky, německy, francouzsky, maďarsky a rusky. Domluví se však i polsky, italsky, hebrejsky či španělsky. Pasivně navíc rozumí portugalsky, nizozemsky, chorvatsky, švédsky, dánsky a ukrajinsky. A rovněž zná základy latiny, čínštiny, japonštiny a řečtiny. (Jen pro zajímavost – aktuálně se učí i finsky, arabsky, korejsky, litevsky, rumunsky a turecky.) Pokud ho potkáte na ulici, vězte, že ve sluchátkách nemá Spotify, populární podcasty ani namluvenou beletrii z Audiotéky.cz, nýbrž téměř jistě nějakou jazykovou lekci jednoho z více než 25 jazyků. Pokud ho navštívíte v jeho pracovně neznaje rozsah jeho jazykových znalostí, může Vás překvapit, že rozečtené odborné monografie jsou převážně v neanglickém jazyce – interna v italštině, pneumoonkologie v portugalštině či klinická onkologie v němčině.

Encyklopedické znalosti a příslovečná pracovitost profesora Melichara zcela zákonitě vedly k prudké akceleraci jeho profesní dráhy. Po habilitaci v roce 2001 a jmenování profesorem v roce 2006 se o dva roky později stal přednostou Onkologické kliniky LF UP a FN Olomouc. Zde vybudoval nový chemostacionář (za současné modernizace brachyterapeutického oddělení) a inicioval vznik Oddělení klinických studií, jehož výkonnost je bezprecedentní. Aktuálně má Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc více než 90 aktivních studií, přičemž u více než 35 probíhá nábor pacientů. Významnou měrou přispěl rovněž v roce 2021 k modernizaci ozařoven, která spočívala v obměně tří lineárních urychlovačů, instalaci nového CT simulátoru a nákupu nejnovějšího softwaru pro plánování včetně rekonstrukce čekáren a vybudování nových ambulancí, přičemž výše investice dosáhla téměř čtvrt miliardy Kč.

Tento výsledek není důsledkem náhody, nýbrž cíleně směřované energie v synergii s kombinací vize a zanícení pro vytyčený cíl. Není totiž náhoda, že po seznámení se s neopterinem v roce 1992 v Innsbrucku v laboratoři profesora Wachtera se po mnoha letech nakonec prof. Melichar stal prezidentem „The International Society of Pteridinology“ a editorem časopisu Pteridines. Taktéž není náhoda, že láska k vědě dovedla prof. Melichara až ke členství ve výboru České onkologické společnosti ČLS JEP, komisi Interní grantové agentury MZ pro onkologii, panelu onkologie Agentury pro zdravotnický výzkum ČR i Grantové agentury ČR. A už vůbec není náhoda, že publikační aktivita (dle Web of Science) dosahuje více než 550 publikací, H-indexu 54 a více než 20 000 citací, přičemž u 25 % publikací je prvním autorem (u 24 % publikací korespondujícím), což ho činí nejspíše nejproduktivnějším onkologem v ČR.

 

 

 

Profesor Melichar, který byl dlouhou dobu znám jen jako klinický onkolog, je aktuálně aktivním zastáncem komplexního přístupu v onkologické péči. Proto si svou erudici rozšířil i o atestaci z radiační onkologie (2020), atestaci z vnitřního lékařství (2020) a atestaci z pneumologie a ftizeologie (2022). A pokud mu dovolí čas, již brzy přidá další (nejspíše z paliativní medicíny).

Ač se ze všeho výše uvedeného může zdát, že svými výjimečnými schopnostmi se nám prof. Melichar lidsky vzdaluje, není tomu tak. Opak je pravdou. Jedna z jeho nejdůležitějších vlastností je ryzost. Přestože se to může jevit patetické - prof. Melichar je na své cestě (nejen profesním) životem veden primárně dobrými úmysly. Toto vědomí ulehčuje všechny odborné disputace, což mohu osobně potvrdit. Za více než 20 let, co se pracovně potkáváme, jsme měli občas rozdílné názory či odlišný „medicínsko-filozofický“ přístup. Ovšem vědomí, že Váš oponent jedná v dobrém úmyslu a z jeho pohledu primárně v zájmu pacienta, nikdy nemůže vést k diskusím nepříjemným či konfliktním. S tímto úzce souvisí rovněž jeho empatie k mladším kolegům, které se snaží maximálně podporovat a motivovat, neboť si dobře pamatuje svoje začátky.

 

Prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc