Případ dlouhodobé léčebné odpovědi na vinflunin u pacienta s metastazujícím karcinomem močového měchýře - kazuistika

02/2022

MUDr. Robert Novák; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Michaela Betíková; MUDr. Simona Rotnáglová

Onkologicko-chirurgické oddělení, LF MU a FN u sv. Anny v Brně

 

SOUHRN

Karcinom močového měchýře je celosvětově devátou nejčastější onkologickou diagnózou, s nejvyšší incidencí zaznamenanou u mužů v severní a západní Evropě, Severní Americe a také v některých zemích severní Afriky a západní Asie. Incidence je vyšší u mužů, ačkoli jejich podíl podle pohlaví se v jednotlivých zemích liší.1 V roce 2018 činila incidence zhoubných nádorů močového měchýře v České republice 19,93 na 100 000 obyvatel, mortalita 8,54 na 100 000 obyvatel, přičemž v 8 % případů je v době diagnózy zjištěno klinické stadium IV.2 Vinflunin je určen k monoterapii dospělých pacientů s pokročilým nebo metastazujícím karcinomem přechodného epitelu močového ústrojí po selhání předchozích režimů léčby obsahujících platinu.3 Protinádorový účinek vinfluninu lze významně přičíst jeho modulaci dynamiky mikrotubulů a je zprostředkován jeho schopností indukovat apoptózu v cílových buňkách. V necytotoxických koncentracích vinflunin též vykazuje antiangiogenní a antivaskulární aktivitu.4 V naší kazuistice popisujeme případ dlouhodobé léčebné odpovědi u pacienta s rozsáhlou diseminací uroteliálního karcinomu močového měchýře.

 

Klíčová slova

vinflunin, karcinom močového měchýře, chemoterapie, kvalita života

 

SUMMARY

Bladder cancer ranks as the ninth most frequently diagnosed cancer worldwide, with the highest incidence rates observed in men in Southern and Western Europe, North America, as well in certain countries in Northern Africa or Western Asia. Incidence rates are consistently lower in women than men, although sex differences varied greatly between countries.1 In 2018 the incidence of bladder cancer in Czech Republic was 19.93 per 100 000 inhabitants and the mortality was 8.54 per 100 000 inhabitants and in 8 % of cases are diagnosed in clinical stage IV.2 The vinflunine is indicated in monotherapy for the treatment of adult patients with advanced or metastatic transitional cell carcinoma of the urothelial tract after failure of a prior platinum-containing regimen. The antitumor effect of vinflunine is largely attributable to its modulation of microtubule dynamics and is mediated by its ability to induce apoptosis in target cells. At non-cytotoxic concentrations, vinflunine also exerts antiangiogenic and antivascular activity.2 In our case report we are presenting the case of long-term response at the patient with large dissemination of bladder cancer.

 

Key words

vinflunine, bladder cancer, chemotherapy, quality of life

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM