Přínos endosonografie v diagnostice karcinomu pankreatu

09/2016

Martin Laclav, Martina Hrůzová, Bohuš Bunganič, Miroslav Zavoral

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Oddělení gastro­intestinální endoskopie, Praha

 

SOUHRN

V posledních 30 letech se rapidně vyvíjející metoda EUS stala nejcitlivější zobrazovací metodou pro detekci tumorů pankreatu. Metoda umožňuje detekovat ložiska menší 10 mm a bezpečně potvrdit diagnózu odběrem vzorku na cytologické/histologické vyšetření, a to pomocí aspirační biopsie tenkou jehlou. Díky vysoké přesnosti a bezpečnosti se EUS s FNA stala zlatým standardem v diagnostice KP. Přes pokrok v zobrazovacích metodách, technice odběru a zpracování tkáňového vzorku se za poslední dekády prakticky nezměnila mortalita nemocných s karcinomem pankreatu. Důvodem nepříznivé prognózy je pozdní diagnostika, která je založena na klinické manifestaci pozdními (lokálními) příznaky. U převažující sporadické formy karcinomu pankreatu (90 % případů) je diagnostika pomocí EUS omezena na staging a morfologickou verifikaci. Efektivita EUS v detekci časných stadií KP byla více objasněna ve skupině vysoce rizikových osob s rodinným výskytem KP a nositelů dědičných syndromů, asociovaných s výskytem karcinomu pankreatu (KP). Doporučený věk pro zahájení EUS screeningu rizikových osob je 40–50 let, interval kontrol 6–12 měsíců. Otevřená zůstává otázka managementu asymptomatických osob s tumorem identifikovaným pomocí EUS, časování a rozsah chirurgického výkonu a vliv takto navrženého postupu na celkové přežití. Nové techniky, jako jsou CEH-EUS, elastografie a vývoj v detekci biomarkerů, mohou pomoci k identifikaci časných stadií KP.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom pankreatu, endosonografie, screening, časná diagnóza

 

SUMMARY

Endosonography (EUS) has been rapidly evolving in past 30 years and became the most sensitive imaging method in detection of panceratic tumours. Thanks the ability of EUS to detect lessions smaller than 10 mm and diagnosis confirmation by sampling for cytological/histological examination using fine needle aspiration biopsy with high accuracy and safety, the EUS with FNA has become the gold standard in the diagnosis of PC. Despite advances in imaging techniques, acquisition and processing of the tissue sample, the mortality of patients with pancreatic cancer remains anchanged in past decades. The reason for poor prognosis is ussual diagnosis of advance stage desease based on clinical manifestation of late (local) symptoms. In the prevailing sporadic form of pancreatic cancer (90 % of cases) is thus role of EUS restricted to staging and morphological verification. The effectiveness of EUS in detecting early stages of PC was more clarified in a group of high-risk individuals with a family history of PC and carriers of hereditary syndromes associated with the occurrence of CP. The recommended age to start EUS screening in high risk individuals is 40–50 years, with interval of 6–12 months. An open question remains the management of asymptomatic individuals with tumors identified by EUS, timing and extent of surgery and the impact on overall survival. New techniques such as CEH-EUS, elastography and development in the detection of biomarkers may help to identify the early stages of KP.

 

KEY WORDS

pancreatic cancer, endosonography, hiscreening, early diagnosis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM