Principy a mechanismy nežádoucích účinků moderní imunoonkologické terapie

03/2022

MUDr. Jan Špaček, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Obecně se nežádoucí účinky imunoterapie checkpoint inhibitory objevují většinou poměrně brzy od zahájení Léčby. Nejčastěji nastupují během prvních týdnů, maximálně několika málo měsíců po zahájení terapie. První nástup těchto příhod byl však dokumentován i jeden rok po ukončení léčby. Odlišnosti v času nástupu a míře intenzity nežádoucích účinků jsou determinovány použitým léčivem, konkrétním léčebným režimem a vlastní kondicí imunitního systému onkologického pacienta ve všech jeho aspektech. Většina nežádoucích účinků je standardně zvládnutelná léčbou kortikosteroidy. Kortikorezistentní formy autoimunitních zánětů vyžadují biologickou léčbu, založenou na neutralizaci proinflamatorních cytokinů či jiné formě hlubší imunosuprese. Detailnější poznání patofyziologie těchto nežádoucích účinků u našich onkologických pacientů nám jistě pomůže dále precizovat a lépe cílit protizánětlivou imunomodulační terapii, či dokonce těmto nežádoucím událostem předcházet.

 

Klíčová slova

imunoterapie, checkpoint inhibitory, nežádoucí účinky

 

SUMMARY

Side effects of checkpoint inhibitor immunotherapy usually occur relatively early in the treatment. They most often start within the first few months after the start of therapy. However, the first onset of these events was documented one year after the end of treatment. Differences in the time of onset and degree of intensity of these side effects are determined by the drug used, the particular treatment regimen and the actual immune system of the cancer patient in all its aspects. Most side effects are standardly managed with corticosteroids. Corticoresistant forms of autoimmune inflammation require biological treatment based on neutralization of proinflammatory cytokines or other deeper forms of immunosuppression. A more detailed knowledge of the pathophysiology of these side effects in our cancer patients will certainly help us to further refine and better target or prevent anti-inflammatory immunomodulatory therapy.

 

Key words

immunotherapy, checkpoint inhibitors, immune related adverse events

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM