Prevence kostních komplikací u urologických nádorů

02/2023

MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Metastatické kostní postižení vyžaduje komplexní přístup. Kromě léčby vlastního onkologického onemocnění je třeba vždy zvažovat i podávání léků modifikujících kostní metabolismus (bone modifying agents, BMA), paliativní radioterapii, eventuálně operační výkon. Cílem je minimalizace rizika vzniku závažné kostní příhody, která zásadně snižuje kvalitu života nemocného a v mnoha případech i zkracuje jeho přežití. Závažnou kostní příhodou rozumíme patologickou frakturu, bolest, útlak míchy a případně hyperkalcemii. Článek je zaměřen na doporučení léčby BMA a jejich účinnost u jednotlivých urologických malignit.

 

Klíčová slova

kostní metastázy, bisfosfonáty, denosumab, kyselina zoledronová, patologická fraktura, kostní příhoda

 

SUMMARY

Metastatic bone disease requires a comprehensive care. In addition to the causal treatment of an oncological disease, the administration of bone modifying agents (BMA), palliative radiotherapy or surgery should always be considered. The aim is to minimize the risk of a serious skeletal event, which significantly reduces the quality of life of the patient and, in many cases, shortens survival. Serious skeletal event means a pathological fracture, pain, spinal cord compression and hypercalcemia. This article is focused on BMA treatment recommendations and their effectiveness in urological malignancies.

 

Key words

bone metastases, bisphosphonates, denosumab, zoledronic acid, pathological fracture, bone skeletal events

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM