Pravo-/levostranná lokalizace kolorektálního karcinomu a její význam v prognóze a léčbě onemocnění

05/2017

RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk1,2,3, prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.3, doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.2

1 Ústav patologie 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

2 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

3 Chirurgická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Kolorektální karcinom je celosvětově závažné onemocnění s vysokou incidencí a mortalitou. S rozvojem diagnostiky v molekulární onkologii se snažíme nacházet prediktivní a prognostické faktory s cílem co nejúčinnější léčby. V současné době se jedná o molekulární testování nádorů před zvažováním anti-EGFR léčby. Poslední dostupné studie však ukazují, že karcinomy lokalizované v pravé části tlustého střeva mají nižší senzitivitu a odezvu na tuto léčbu než karcinomy v jeho levé části. Otázkou zůstává podstata tohoto jevu. Pokud se takové změny podaří identifikovat, mohly by tyto poznatky sloužit k optimalizaci léčby.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, pravostranná lokalizace, prognóza onemocnění, léčba, molekulární diagnostika

 

SUMMARY

Colorectal cancer is a serious global disease with high incidence and mortality. With the development of diagnostics in molecular oncology, we try to find predictive and prognostic factors in the search for the most effective therapy. At present, it is a molecular testing of tumors prior to considering anti-EGFR therapy. The latest available studies, however, show that the carcinoma located in the right part of the intestine has a lower sensitivity and response to this treatment than the carcinoma on its left. The essence of this phenomenon remains a question. If these changes can be identified, they can be used to optimize therapy.

 

KEY WORDS

colorectal carcinoma, right-sided localization, prognosis of disease, therapy, molecular diagnostics

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM