Postavení inhibitorů tyrosinkináz v léčbě chronické myeloidní leukemie

01/2023

MUDr. Petra Čičátková; doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Před zavedením inhibitorů tyrosinkináz se terapie pacientů s chronickou myeloidní leukemií opírala o nespecificky působící látky jako busulfan, hydroxyurea a interferon alfa s celkovým přežitím nepřesahujícím 30 %. Novou éru terapie chronické myeloidní leukemie nastartovalo odhalení fúzního genu BCR: ABL1 a jím kódované konstitutivně aktivované tyrosinkinázy BCR::ABL1 která se stala cílem inhibitorů tyrosinkináz reprezentovaných imatinibem, nilotinibem, dasatinibem, bosutinibem, ponatinibem a také nejnovějším alosterickým inhibitorem asciminibem. S jejich zavedením se předpokládaná délka života pacientů s nově diagnostikovaným onemocněním v chronické fázi téměř neliší od délky života zdravých vrstevníků. I přes to, že některé specifické situace stále vyžadují podání interferonu alfa nebo provedení alogenní transplantace krvetvorby či umožňují vysazení léku s dosažením remise bez nutnosti terapie, inhibitory tyrosinkináz jsou v léčbě zcela nezastupitelné a tvoří základní kámen terapie chronické myeloidní leukemie. Jejich pevné postavení jak v první, tak v následujících liniích v podmínkách České republiky komplexně shrnuje i předkládaná práce.

 

Klíčová slova

chronická myeloidní leukemie, inhibitory tyrosinkináz, remise bez nutnosti terapie, interferon alfa

 

SUMMARY

Before the introduction of tyrosine kinase inhibitors, the chronic myeloid leukemia patients therapy relied on non-specific agents such as busulfan, hydroxyurea and interferon alpha, with overall survival not exceeding 30%. The discovery of BCR: ABL1 fusion gene, which encodes a constitutively activated tyrosine kinase BCR::ABL1 started a new era of chronic myeloid leukemia therapy. This kinase serves as a target for tyrosine kinase inhibitors such as imatinib, nilotinib, dasatinib, bosutinib, ponatinib and the newest allosteric inhibitor asciminib. With their introduction, the life expectancy of patients with newly diagnosed chronic myeloid leukemia in the chronic phase is almost the same as that of healthy peers. Even though some specific situations still require the use of interferon alpha or allogeneic stem cells transplantation or allow discontinuation of the drug with the achievement of treatment-free remission, tyrosine kinase inhibitors are completely irreplaceable and form the basis of chronic myeloid leukemia therapy. Their fixed position in the first and the following treatment lines in the Czech Republic is comprehensively summarized in the presented work.

 

Key words

chronic myeloid leukemia, tyrosine kinase inhibitors, treatment-free remission, interferon alpha

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM