Postavení imunoterapie v léčbě uroteliálního karcinomu

02/2022

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1,2,3; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2; MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.4

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

2 Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

3 Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci

4 Urologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

 

SOUHRN

Uroteliální karcinom je nejčastějším histologickým typem zhoubných nádorů močového měchýře. Dosud bylo v klinické praxi standardem podání chemoterapie u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím onemocněním. Uroteliální karcinom močového měchýře patří mezi nádory ovlivnitelné imunoterapií. Největší přínos prokázaly protilátky proti kontrolním bodům imunitní reakce. V paliativní léčbě lze tyto přípravky indikovat jednak u pacientů po předchozím podání chemoterapie založené na platině, jednak v první linii u nemocných neschopných podstoupit chemoterapii založenou na platině. Novějším postupem je koncept udržovací imunoterapie po předchozím podání chemoterapie založené na platině. Dále probíhají klinické studie, které hodnotí imunoterapii i v dalších indikacích, například v neoadjuvantní léčbě, případně v kombinaci s chemoterapií. Problémem je nejednoznačnost prediktivních faktorů imunoterapie.

 

Klíčová slova

uroteliální karcinom, metastázy, imunoterapie, udržovací léčba, biomarkery, PD-1/PD-L1

 

SUMMARY

Urothelial carcinoma is the most common histological type of bladder cancer. Until now, chemotherapy in patients with locally advanced or metastatic disease has been the standard in clinical practice. Urothelial carcinoma of the bladder is one of the tumors that can be treated with immunotherapy. Antibodies against immune response checkpoints have shown the greatest benefit. In palliative care, these products can be indicated both in patients after previous administration of platinum-based chemotherapy and in the first line in patients unable to undergo platinum-based chemotherapy. A more recent approach is the concept of maintenance immunotherapy after previous administration of platinum-based chemotherapy. Clinical studies are also underway to evaluate immunotherapy in other indications, such as neoadjuvant therapy or in combination with chemotherapy. The problem is the ambiguity of the predictive factors of immunotherapy.

 

Key words

urothelial carcinoma, metastases, immunotherapy, maintenance therapy, biomarkers, PD-1/PD-L1

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM