Pokroky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic klinického stadia III

05/2022

Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Protinádorová imunoterapie s využitím checkpoint inhibitorů přináší pacientům s nemalobuněčným karcinomem plic (non-small cell lung cancer, NSCLC) ve stadiu III významné zlepšení léčebných výsledků. V případě přibližně 20-25 % operabilních případů vede neoadjuvantní chemoimunoterapie k několikanásobnému zvýšení četnosti velmi významných až kompletních patologických regresí nádoru v resekátu ve srovnání s chemoterapií samotnou. Bylo prokázáno i významné prodloužení doby do návratu nemoci. Také adjuvantní imunoterapie ve srovnání s placebem po operaci a chemoterapii prodloužila významně dobu do progrese onemocnění, a to zejména u pacientů s vysokou expresí ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death-ligand 1, PD-L1). Obě perioperační modality očekávají registraci jako standardní postup. V případě inoperabilního stadia III je konsolidační léčba imunoterapií standardem téměř se zdvojnásobením dlouhodobého přežívání. Terčová léčba osimertinibem adjuvantně u operovaných pacientů s NSCLC a mutací receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR) je první indikací tohoto druhu u nemetastazujícího onemocnění. Přínos pooperační radioterapie u nemocných s postižením mediastinálních uzlin je podle posledních publikovaných výsledků zpochybněn.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný karcinom plic stadia III, neoadjuvantní imunochemoterapie, adjuvantní imunoterapie, adjuvantní terčová léčba, inhibitory kontrolních bodů buňky, pooperační radioterapie

 

SUMMARY

Antitumor immunotherapy using checkpoint inhibitors brings significant improvement in treatment outcomes for patients with stage III non-small cell lung cancer (NSCLC). In the case of approximately 20-25% of operable tumors, neoadjuvant chemoimmunotherapy leads to a several-fold increase in the frequency of major or complete pathological tumor regressions in the resected specimens compared to chemotherapy alone. A significant prolongation of the time to disease progression was also demonstrated. Adjuvant immunotherapy also significantly increased time to progression compared to placebo after surgery and chemotherapy, especially in high programmed cell death-ligand 1 (PD-L1) expressors. Both perioperative modalities expect registration as standard procedure. In the case of inoperable stage III, consolidation treatment with immunotherapy is the standard with a doubling of long-term survival. Adjuvant osimertinib targeted therapy in operated epidermal growth factor receptor (EGFR) mutated NSCLC is the first indication of this kind in non-metastatic disease. The benefit of postoperative radiotherapy in patients with involvement of the mediastinal nodes is questioned according to the latest published results.

 

Key words

stage III non-small cell lung cancer, neoadjuvant chemoimmunotherapy, adjuvant immunotherapy, adjuvant targeted therapy, check-point inhibitors, post-operative radiotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM