Patofyziologie kostní nádorové nemoci a možnosti systémové terapie

05/2016

Peter Grell, Miloš Holánek

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Skelet patří k nejčastějším místům diseminace maligních onemocnění, z toho asi u poloviny pacientů nacházíme postižení páteře. Článek pojednává o patofyziologii kostní nádorové nemoci a o možných klinických důsledcích - komplikacích kostního postižení, ke kterým patří bolest, hyperkalcemie, narušení integrity kosti a vznik patologických fraktur a komprese nervových struktur, především komprese míchy.

V posledních letech došlo ke značnému posunu v řešení kostního postižení a zvláště pacienti s nádory prsu a prostaty mohou dosahovat přežití několika let s výbornou kvalitou života. Léčba kostního postižení by měla být multidisciplinární. Kromě lokálních metod, jako je chirurgická intervence a radioterapie, by součástí léčby měla být i farmakoterapie snižující riziko vzniku kostních komplikací. V rozhodovacím procesu při postižení páteře využíváme systémy hodnotící stabilitu páteře. Správná a včasná diagnóza kostních metastáz a následná adekvátní komplexní léčba může výrazně přispět ke zlepšení kvality života velké části onkologických pacientů.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

metastázy, skelet, páteř, systémová terapie, lokální terapie

 

SUMMARY

Bone metastases are among the most frequent sites of metastasis of malignant disease and in about half of these patients spine metastasis are diagnosed. In this review we summarise pathophysiology of metastatic bone disease. Further, we discuss the possible clinical consequences - complications of bone metastases, which include bone pain, hypercalcemia, loss of structural bone integrity and pathologic bone fractures and compression of nerve structures, especially spinal cord compression.

Over the last decades we have seen substantial improvement in metastatic bone disease treatment and particularly patients with breast or prostate cancer can easily survive many years with excellent quality of life. A multidisciplinary treatment approach to metastatic bone disease is essential. Beside local treatment option such as orthopaedic surgery intervention and radiotherapy, an integral part of the treatment should be a pharmacotherapy reducing the risk of skeletal related event - bone-modifying agents decision making process of spine metastases treatment, we are using scoring systems, for example Spinal Instability Neoplastic Score. Adequate and early diagnosis of metastatic bone disease and subsequent multidisciplinary treatment can substantially improve quality of life in many cancer patients.

 

KEY WORDS

metastasis, bone, spine, systemic therapy, local therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM