Novinky v léčbě pacientů s difuzním velkobuněčným B lymfomem

01/2024

MUDr. Juraj Ďuraš1,2; MUDr. Martin Lachnit1; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.1,2

1Klinika hematoonkologie FN Ostrava

2Klinika hematoonkologie LF OU, Ostrava

 

SOUHRN

Difuzní velkobuněčný B lymfom je nejčastějším maligním lymfomem v našich podmínkách. Standardní léčbou založenou na imunochemoterapii R-CHOP (rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin, vincristin, prednison) a záchranné terapii na bázi platinového režimu a vysokodávkované chemoterapie s autologní transplantací je možno vyléčit asi 60-70 % pacientů. Zlepšení prognózy v první linii ve srovnání s režimem R-CHOP u pacientů s rizikovým onemocněním přinesla kombinace polatuzumab vedotinu s R-CHP (rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin, prednison) s 27% redukcí rizika progrese, relapsu nebo úmrtí ve dvou letech s 2letým přežitím bez progrese 76,7 % vs. 70,2 % při standardní léčbě (poměr rizik [hazard ratio, HR] 0,73; p = 0,02). Jako perspektivní se dále v první linii jeví kombinace režimu R-CHOP s tafasitamabem a lenalidomidem, resp. bispecifickými protilátkami glofitamabem, epcoritamabem a odronextamabem zapojujícími mechanismy T buněčné imunity. V situaci relabované nemoci u pacientů s progresí nemoci do 1 roku je nyní standardním postupem buněčná terapie přípravky CAR-T terapie (T lymfocyty s chimérickým antigenním receptorem) axicabtagen ciíoíeuceíem (axi-cel) a lisocabtagen maraleucelem (liso-cel), které ve srovnání s platinovými režimy a vysokodávkovanou chemoterapií s autologní transplantací přinesly 60-65% redukci rizika selhání léčby: 2leté přežití bez události (event free survival, EFS) 41 % u axi-celu vs. 16 % (HR 0,40; p < 0,001); 2leté EFS 45 % u liso-celu vs. 24 % (HR 0,35; p < 0,0001). Ve třetí a vyšší linii se velmi účinná jeví terapie bispecifickými protilátkami glofitamabem a epcoritamabem, u kterých v monoterapii je možno dosáhnout až 39 % kompletních remisí s následným trváním odpovědi delší než 12 měsíců až u 80 % pacientů. Dalšími nadějnými léky jsou imunokonjugát loncastuximab tesirin a kombinace monoklonální protilátky tafasitamabu s lenalidomidem.

 

Klíčová slova

difuzní velkobuněčný B lymfom, polatuzumab vedotin, CAR-T terapie, bispecifické protilátky, loncastuximab vedotin

 

SUMMARY

Diffuse large B-cell lymphoma is the most common subtype of aggressive malignant lymphoma. First line therapy based on R-CHOP regimen (rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone) and platinum-based salvage therapy with high dose chemotherapy and autologous stem cell support leads to cure in approximately 60-70% of patients. In first line setting in patients with high risk profile disease, polatuzumab vedotin in combination with R-CHP (rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, prednisone) improved prognosis with 27% risk reduction of progression, relapse or death at 2 years with 2years progression free survival of 76.7% vs. 70.2% with standard therapy. (HR 0.73; p = 0.02). Further, the combination of R-CHOP regimen with tafasitamab and lenalidomide or T-cell immunity activating bispecific antibodies glofitamab, epcoritamab and odronextamab seems promising. In relapsed setting, in patients with disease progression within 1 year CAR-T (chimeric antigen receptor T-lymphocytes) therapy with axicabtagene ciloleucel (axi-cel) and lisocabtagene maraleucel (liso-cel) represents now a standard of care, that in comparison to platinum based therapy and high-dose chemotherapy with autologous stem cell support leads to 60-65% reduction of risk of treatment failure: 2year event free survival (EFS) 41% with axi-cel vs. 16% (HR 0.40; p < 0.001); 2year EFS 45% with liso-cel vs. 24% (HR 0.35; p < 0.0001). In a third or later line of therapy, bispecific antibodies glofitamab and epcoritamab seems to be effective modality with complete remission rate of 39% and duration of complete response more than 12 months in up to 80% of patients. Another promising option include immunoconjugate loncastuximab tesirin and combination of monoclonal antibody tafasitamab with lenalidomide.

 

Key words

diffuse large B-cell lymphoma, polatuzumab vedotin, CAR-T therapy, bispecific antibodies, loncastuximab vedotin

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM