Novinky v léčbě malobuněčného karcinomu plic

05/2022

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN v Plzni

 

SOUHRN

Malobuněčný karcinom plic (small cell lung cancer, SCLC) zůstává jedním z nádorových onemocnění s velmi špatnou prognózou, v komplexu diagnóz karcinomu plic se podílí asi z 15 %. V souborném článku je stručně uvedena epidemiologie, biologie, diagnostika a terapie limitovaných i extenzivních stadií onemocnění. Jde o nádor, který je obvykle diagnostikován v pokročilých stadiích, iniciálně je převážně chemosenzitivní a radiosenzitivní. Léčbou navozené remise bývají zejména v pokročilých stadiích nemoci dočasné, není známa účinná adjuvantní léčba. Terapie druhé a vyšších linií bývá účinná jen krátkodobě. Limitovaná stadia onemocnění mohou být úspěšně léčena konkomitantní chemoradioterapií s profylaktickým ozářením mozku, velmi časná stadia pak chirurgicky a adjuvantní chemoterapií. Novým směrem, který zlepšil výsledky léčby extenzivních stadií SCLC, je kombinace chemoterapie s imunoonkologickou léčbou durvalumabem a atezolizumabem. Perspektivními léky druhé a dalších linií se ukazují být lurbinectedin, talazoparib, dále olaparib, temozolomid a kombinace sintilimab + anlotinib. V současnosti je vývoj diagnostických a léčebných modalit u SCLC z hlediska praktického využití méně příznivý než vývoj diagnostiky a terapie karcinomů nemalobuněčných.

 

Klíčová slova

malobuněčný karcinom plic, chemoterapie, chirurgická léčba, imunoonkologická léčba, radioterapie, léčba druhé a vyšších linií

 

SUMMARY

Small cell lung cancer (SCLC) remains one of the cancers with a very poor prognosis, accounting for about 15% of lung cancer diagnoses. Epidemiology, biology, diagnosis and therapy of limited and extensive stages of the disease are briefly presented in the comprehensive article. It is a tumor that is usually diagnosed in advanced stages, initially mainly chemosensitive and radiosensitive. Treatment-induced remissions tend to be temporary, especially in advanced stages of the disease, there is no known effective adjuvant treatment, secondand higher-line treatment is only effective in the short term. Limited stages of the disease can be successfully treated either with concomitant chemoradiotherapy with prophylactic brain irradiation, very early stages with surgery and adjuvant chemotherapy. A new direction that has improved the results of treatment of extensive stages of SCLC is the combination of chemotherapy with immuno-oncological treatment durvalumab and atezolizumab. Promising secondand further-line drugs appear to be lurbinectedin, talazoparib, olaparib, temozolomide and the sintilimab-anlotinib combination. Currently, the development of diagnostic and treatment modalities for SCLC is less favorable from the point of view of practical use than the development of diagnostics and therapy for non-small cell carcinomas.

 

Key words

small cell lung cancer, chemotherapy, surgery, immunooncologic therapy, radiotherapy, therapy of second line and beyond

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM