Nežádoucí účinky imunoterapie monoklonálními protilátkami proti CTLA-4 a PD-1

12/2016

MUDr. Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Imunoterapie monoklonálními protilátkami proti inhibičním receptorům CTLA-4 a PD-1 může vyvolávat imunitně zprostředkované nežádoucí účinky, projevující se převážně vznikem autoimunitních reakcí (irAEs - immune related adverse events, imunitně zprostředkované nežádoucí účinky). Dominantně postihují kůži, gastrointenstinální trakt, játra a žlázy s vnitřní sekrecí, mohou však ovlivnit funkci kteréhokoliv orgánu. Základním léčebným ovlivněním irAEs je podávání kortikosteroidů, v závažných případech v dávce 1-2 mg/kg intravenózně, s pomalým vysazováním po ústupu příznaků. Pozdní zahájení léčby, použití nízkých dávek nebo brzké ukončení aplikace kortikosteroidů může vést k návratu toxických reakcí, někdy i s fatálními následky. Pravidelné sledování pacientů včetně monitorace laboratorních hodnot je základem pro včasné odhalení nežádoucích účinků a zahájení léčby, které zabrání nutnosti předčasného ukončení imunoterapie pro závažnou toxicitu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

metastazující melanom, imunoterapie, nežádoucí účinky léčby

 

SUMMARY

Anti-CTLA-4 and anti PD-1 immunotherapy can create immune mediated adverse events manifest themselves by development of autoimmune reactions (irAEs, immune related adverse events). Predominantly they affect skin, gastrointestinal tract, liver and endocrine glands, but can influence the function of any organ. The crucial treatment of irAEs is the administration of corticosteroids, severe adverse events should be treated with higher dose 1-2 mg/kg intravenously with slow taper after symptoms resolved. Late start of the treatment, low dose of corticosteroids, or fast taper can caused recurrence of toxicity sometimes with fatal consequences. Follow up on regular basis including monitoring laboratory values is the base for early detection of adverse events, which prevents the necessity of untimely termination of immunotherapy for severe toxicity.

 

KEY WORDS

metastatic melanoma, immunotherapy, adverse events of immunotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM