Nesvětlobuněčný renální karcinom: novinky v léčbě

02/2022

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Pacienti s nesvětlobuněčným renálním karcinomem (non-clear cell renal cell carcinoma, nccRCC) tvoří asi 25 % všech nemocných s primárním zhoubným nádorem ledviny. Otázka standardní systémové léčby nccRCC dosud není dořešena, protože pacienti s touto diagnózou byli vyloučeni z většiny klinických studií a tato klinické jednotka je velice heterogenní. Nejlépe charakterizovanou aberací je aktivační mutace nebo amplifikace mezenchymálně epiteliální tranzice (mesenchymal-epithelial transition, MET), kterou nacházíme u mnoha papilárních renálních karcinomů. Ze srovnání tyrosinkinázových inhibitorů na základě studie fáze II vyplývá, že nejúčinnější monoterapií nccRCC je v současnosti cabozantinib. Řada dalších studií probíhá a budoucnost je i zde pravděpodobně v kombinacích imunoterapie s cílenou léčbou.

 

Klíčová slova

nesvětlobuněčný renální karcinom, papilární renální karcinom, cabozantinib, savolitinib, pembrolizumab

 

SUMMARY

Patients with non-clear cell renal cell carcinoma (nccRCC) comprise approximately 25% of all patients with primary renal cell cancer. The standard systemic treatment for nccRCC is not yet established because patients with this diagnosis have been excluded from most clinical trials and nccRCC are a very heterogeneous category that include many clinically and molecularly distinct diseases. The most common aberration is an activating mutation or amplification of MET, which is found in many papillary renal cell carcinomas. A comparative phase II study of tyrosine kinase inhibitors showed that cabozantinib is currently the most effective nccRCC monotherapy. Many other studies are underway, and the future is probably in the combination of immunotherapy with targeted treatment.

 

Key words

non-clear cell renal cell carcinoma, papillary renal cell carcinoma, cabozantinib, savolitinib, pembrolizumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM