Některé současné aspekty chirurgické léčby kolorektálního karcinomu

06/2017

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., MUDr. Daniel Langer, MUDr. Jaroslav Kalvach

Chirurgická klinika 2. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Autoři se zabývají některými současnými aspekty chirurgické léčby kolorektálního karcinomu. Nádory s pravostrannou lokalizací, zahrnující cékum, vzestupný tračník, jaterní ohbí, příčný tračník a slezinné ohbí, jsou klinicky, biologicky i geneticky odlišné od nádorů v levostranné lokalizaci, která zahrnuje sestupný tračník, esovitou kličku a konečník. Pravostranná lokalizace je negativní prognostický ukazatel, především pro karcinomy stadia III a IV. Bez ohledu na léčbu zvyšuje pravostranná lokalizace ve srovnání s lokalizací levostrannou významně riziko úmrtí. současné době neexistují jednoznačná doporučení, kdy indikovat protektivní ileostomii. I přes některé prokázané výhody protektivní stomie pravděpodobně pouze snižuje frekvenci klinicky manifestního anastomotického leaku. Přínos ileostomie by měl být pečlivě zvažován i z hlediska možných rizik a komplikací. Četnost anastomotického leaku v kolorektální chirurgii je literárně udávána v rozmezí 1-19 % v závislosti na typu resekčního výkonu, resp. na anatomické lokalizaci anastomózy. V případě vzniku anastomotického leaku sehrává zásadní roli časná diagnostika s aktivním léčebným přístupem, který může následky dehiscence anastomózy minimalizovat. V terapeutickém postupu nejzávažnějších případů hraje klíčovou úlohu operační léčba, kterou je nutno v mnoha případech opakovat.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, lokalizace primárního nádoru, ileostomie, riziko dehiscence, chirurgie

 

SUMMARY

The authors deal with some current aspects of surgical treatment of colorectal carcinoma. Right-side tumours including coecum, ascending colon, hepatic flexure, transversum and spleen flexure are clinically, biologically and genetically distinct from tumours in the left-handed localization, which includes a descending colon, sigma and rectum. Right-hand localization is a negative prognostic marker, especially for stage III and IV carcinomas. Regardless of right-handed treatment, compared to the left-hand side, it significantly increases the risk of death. There are currently no clear recommendations for indication for the protective ileostomy. Despite some proven benefits, the protective stoma probably only reduces the frequency of clinically manifest anastomotic leakage. The benefit of ileostomy should be carefully considered in the knowledge of possible risks and complications. The rate of anastomotic leakage in colorectal surgery is literally in the range of 1-19 % depending on the type of resection, respectively on anatomical localization of anastomosis. In the case of anastomotic leakage, a crucial role is played by early diagnosis with an active treatment approach which can minimize the consequences of anastomotic leakage. The surgical treatment of the most serious cases of anastomotic leakage plays a key role in surgical treatment, which needs to be repeated in many cases.

 

KEY WORDS

colorectal carcinoma, primary tumor localization, ileostomy, risk of dehiscence, surgery

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM