MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

02/2021

 

Životní cesta dr. Bajčiové se s tou mojí poprvé zkřížila v roce 2003 při práci v neformální interdisciplinární Karcinoidové skupině, zabývající se diagnostikou a terapií neuroendokrinních nádorů. Byla tehdy jedinou zástupkyní dětské onkologie mezi námi, „dospělými“ onkology. Časté pracovní schůzky, domácí i zahraniční kongresy s aktivní účastí členů skupiny nám poskytly příležitost probírat záležitosti profesní i rodinné, a navzdory vzdálenosti Praha - Brno se Vierka zařadila do úzkého okruhu mých blízkých přátel. V pozdějších letech, když nám odrostly děti, začaly jsme spolu vyrážet na společné dobrodružné dovolené. Vieru tak znám nejen z života profesního, ale i z života osobního. Ze společných chvil, které jsme trávily nejen dlouhými debatami o onkologii, ale i o běžných lidských problémech, které nám život předkládá, oceňuji nejen její smysl pro humor, ale i její reakce ve stresových situacích, které jsme spolu zažily. Třeba bloudění v lese v Jizerských horách, dohánění odjíždějícího trajektu po 16 km dlouhém sestupu soutěskou na Krétě, výstup do kráteru sopky Vulcano nebo sjezd divoké řeky na raftu v Turecku.

Viera Bajčiová se narodila v roce 1958 ve slovenské Nitře jako prostřední ze tří dcer v právnické rodině. V Nitře rovněž absolvovala základní a gymnaziální vzdělání. V roce 1983 ukončila Lékařskou fakultu Univerzity J. A. Komenského v Bratislavě.

Po studiu nastoupila na Dětskou kliniku Nemocnice s poliklinikou (od roku 1991 Nemocnice F. D. Roosevelta) v Banské Bystrici. V roce 1986 úspěšně složila atestaci z pediatrie. V roce 1989 atestovala z oboru klinické onkologie a od roku 1990 pracovala na klinice v pozici ordináře dětské onkologie. Stala se spoluzakladatelkou prvního pracoviště dětské onkologie na Slovensku a jejím velkým vzorem byl profesor Koutecký, zakladatel dětské onkologie v Československu, se kterým měla léta velmi dobré osobní vztahy. Za významný podíl na rozvoji dětské onkologie na Slovensku dostala v roce 2018 u příležitosti výročí založení prvního slovenského dětského onkocentra mimořádné ocenění Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky a rovněž ocenění Mezinárodní společnosti pro dětskou onkologii (SIOP).

Své zkušenosti a znalosti zúročila i při práci v zahraničí. V roce 1996 dostala nabídku na vytvoření a zprovoznění dětského onkologického pracoviště Kuwait Cancer Control Center v Kuvajtu, společně s doktorem, dnes profesorem Štěrbou. Iniciálně pracovala na pozici specialista dětské onkologie, následně v pozici konzultanta dětské onkologie. Práci MUDr. Bajčiové hodnotí její tehdejší šéf, primář MUDr. Zdeněk Mechl, CSc., slovy:

„Po odborné stránce prokázala dr. Bajčiová vysokou kvalifikaci. Rozšířila klinickou praxi o řadu nejnovějších protokolů, takže v krátké době dětská onkologie v Kuvajtu získala vysoký standard. ... Její kreativita a energie v řešení složitých situací jí přinesly uznání a ocenění nejen od arabských kolegů, ale rovněž úctu a respekt od rodičů jejích malých pacientů. Nutno k tomu podtrhnout, že pro ženu ve složitém prostředí arabského světa je práce mnohem komplikovanější a vyžaduje vysoké morální a fyzické úsilí.“

V Kuvajtu pracovala celkem šest let. V roce 1998 obhájila titul kandidát věd.

Po návratu do České republiky začátkem roku 2003 nastoupila na Kliniku dětské onkologie do Fakultní nemocnice Brno jako vedoucí lékař pracovní skupiny pro extrakraniální nádory a zároveň jako odborný asistent Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od 1. 9. 2007 celkem šest let úspěšně zastávala funkci primářky Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Od roku 2013 je vedoucím lékařem pracovní skupiny pro dětské nádory jater, ledvin, germinální nádory, melanomy a vzácné nádory u dětí a dospívajících. Zabývá se epidemiologií dětských nádorů, genetickými predispozičními syndromy, imunoterapií v dětské onkologii a preventivní onkologií u mladé generace. Jako první v Čechách i na Slovensku upozornila na speciální problematiku onkologických onemocnění ve věkové skupině adolescentů. Zároveň se věnuje výuce jak pregraduální, tak postgraduální jako zástupce přednosty kliniky pro výuku a školství.

Dr. Bajčiová je žena vzdělaná, chytrá, velmi pracovitá, systematická a zdravě ctižádostivá. Umí se uplatnit prostřednictvím své přirozené autority, aniž by musela jakýmkoli způsobem využívat nebo předbíhat své spolupracovníky.

A tak je autorkou více než 200 prezentací a přednášek na národních i mezinárodních kongresech, více než 45 vyžádaných přednášek, napsala více než 80 článků v odborných časopisech domácích i zahraničních. Napsala rovněž 34 kapitol věnovaných dětské onkologii v 15 odborných učebnicích a skriptech, vydaných v celé České republice. Je spoluautorkou monografie vydané v Kuvajtu. Od roku 2011 je hlavní autorkou a editorkou šesti monografií (v roce 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2020)! Úctyhodný výkon, i kdyby se věnovala pouze publikování. A při tom všem denně pracuje na ambulanci a lůžkovém oddělení kliniky. K tomu musíme přičíst její další aktivity - účast v grantech, v redakční radě časopisů Onkológia (Solen), Onkologie (Solen) a Onkologická revue. Dr. Bajčiová je členkou mnoha odborných společností a pracovních skupin (ENETS - Evropská skupina pro neuroendokrinní nádory, EXPeRT - Evropská skupina pro vzácné nádory u dětí, SIOPE - Evropská společnost pro dětskou onkologii, RTSG - pracovní skupina pro dětské nádory ledvin, SIOPEL - pracovní skupina pro dětské nádory jater, TYAC - pracovní skupina pro nádory u teenagerů a mladých dospělých).

Z výše uvedeného se nezasvěceným může zdát, že je vše dílem téměř nelidského robota, ale opak je pravdou. Své zkušenosti dr. Bajčiová nezištně předává svým ne opakovatelným způsobem ve výuce medikům a v denní praxi i mladším spolupracovníkům. Jedna z jejích mladších kolegyň napsala: „Paní doktorka Bajčiová v podstatě zavinila můj první kontakt s dětskou onkologií na jedné neformální přednášce už při mém studiu medicíny. Díky jejímu zanícení pro práci na dětské onkologii jsem se nakonec rozhodla i já

věnovat tomuto oboru. Na klinice platí za velkou autoritu, a to nejen po stránce odborné, ale i lidské. Jsem vděčná za její upřímnost a realistický přístup k životu. Už mnohokrát jsme se shodli, že je pro náš tým nenahraditelná, a hlavně my mladší nevíme, co bychom si bez naší,Bajči‘počali.“

V osobním životě je Viera Bajčiová starostlivou dcerou svých dnes už téměř 90letých rodičů, laskavou, obětavou, ale zároveň i přísnou matkou svých dvou dnes dospělých synů, ale především přešťastnou babičkou dvou malých vnuček. Ve volném čase relaxuje zahradničením na své pěkné zahrádce a skalce, ráda vyrábí stylová aranžmá s květinami. Velmi ráda luští křížovky, je vášnivá čtenářka, miluje detektivky a historii. Je také výborná kuchařka, její vánoční kapustnica, kterou vaří v adventním čase pro celou kliniku, je v dětské brněnské nemocnici proslulá. Má ráda muziku, své pubertální pacienty překvapuje znalostí hudebních skupin. Ráda sleduje cestopisy, pořady o životě divokých zvířat v přírodě, ale i o přírodních katastrofách; fascinují ji především sopky.

Jsem opravdu ráda, že jsme se před 18 lety potkaly a že naše přátelství obohacuje náš pracovní i osobní život. Spolu jsme připravily publikaci Neuroendokrinní nádory, na Brněnských onkologických dnech 2019 Viera vyslechla můj podnět k napsání genetických predispozičních syndromů v onkologii, a tohoto úkolu se za pediatrickou obec ve své poslední knize úspěšně zhostila.

Tak hodně zdraví a elánu do dalších let!

 

MUDr. Eva Sedláčková, MBA