MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.

05/2022

 

V osobnosti paní doktorky Kateřiny Kopečkové se podle mého názoru odráží bohatství a pestrost nejen onkologie a zdravotnictví. Kateřinu, kterou mnozí z nás máme v podvědomí ukotvenu z počátků profesní kariéry jako doktorku Kubáčkovou, lze s ohledem na její dosavadní kariéru a znalosti opravdu vnímat jako lékařku s velmi širokým všeobecným přehledem a rozsahem odborné působnosti. Jen v samotné onkologii může doložit své pestré aktivity jak v oblasti hematologických, tak i solidních malignit, nehledě na výstupy vědecko-výzkumných aktivit a mezinárodní spolupráce.

Její široké povědomí o kultuře, ať už jde o klasickou hudbu Haydna, Martinů, či Satie, láska k výtvarnému umění, k literatuře a cestování z ní dělá osobnost kosmopolitní a nelze ji tedy vnímat „jen“ jako Plzeňanku nebo Pražanku, či nově jako „Malostraňanku“. Přesto, že je světoběžnicí, nejde jí o sbírání rekordů z návštěv exotických destinací. Spíše je pro ni důležité ukotvení v pozitivně naplněných místech s milými vzpomínkami, ať už by se mohlo jednat o každoročně navštěvovaný stejný hotel i pokoj v Benátkách v době bienále, návraty do ománské pouště, nebo, a to především, pobyty na chalupě se zahradou vlastnoručně utvářenou do tradiční vesnické podoby. Krásu jistě vnímá také ze sklenky s německými ryzlinky, s italským Primitovo nebo při vychutnávání oblíbených mořských plodů.

Po úspěšném zakončení studia všeobecného lékařství na na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni pracovala Kateřina Kopečková od roku 1988 několik let ve Fakultní nemocnici Plzeň, kde působila na Radioterapeuticko-onkologickém oddělení a také na Hematologicko-onkologickém oddělení, kde byla členkou týmu primáře Vladimíra Kozy prakticky na počátku éry transplantací kostní dřeně. V roce 1991 získala I. atestaci z interního lékařství a následně pak v roce 1997 z klinické onkologie. V období let 1997-2013 pracovala na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol v Praze. Přechodně v roce 2002 byla samostatně pracující lékařkou v Kuwait Cancer Centre a odborné znalosti v rámci zahraničních pobytů si rozšiřovala také na onkologických pracovištích v AKH-Wien, v Genolier Hospital ve Švýcarsku a také na Thoraxklinik, Universitátsklinikum v Heidelbergu. Od roku 2013 až doposud je lékařkou Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, zastává funkci zástupce přednosty pro vědu a výzkum.

Disertační práce z oblasti farmakoekonomie obhájila na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2018, což bylo logickým zúročením jejích aktivit a spolupráce v rámci vědecko-výzkumných projektů s Akademií věd České republiky, Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky (výzkum polymerních léčiv), Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (výzkum metabolismu cílených léčiv) a Státního zdravotního ústavu (farmako ekonomika). Bylo to i zúročení aktivní spolupráce na grantových výzkumech zaměřených například na korelace laboratorních a klinických charakteristik lymfomů, dále pak studie genetických faktorů korelujících s prognózou karcinomu prsu nebo významu markerů oxysterolové dráhy pro hormonální terapii karcinomu prsu.

 

 

Kromě léčby běžných onkologických onemocnění se věnuje především problematice vzácných a endokrinních nádorů. Je členkou Výkonného výboru Evropské referenční sítě pro vzácné nádory (European Reference Networks, ERN; European Reference Network on Rare Adult Cancers, EURACAN), zástupkyní v pracovní skupině pro sarkomy měkkých tkání a kostí (European Organisation for Research and Treatment of Cancer, EORTC) a členkou pracovní Meziresortní komise pro vzácná onemocnění Ministerstva zdravotnictví České republiky. Několik let zastupovala naši republiku ve Výboru pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění při Evropské lékové agentuře (European Medicine Agency, Committee for Orphan Medical Products COMP, Scientific Advice Working Party SAWP). Byla aktivní také v Joint Action on Rare Cancers, European Union Committee of Experts for Rare Diseases a nedávno, v letech 2019-2021, také členkou širšího poradního výboru Evropské komise Mise pro rakovinu (Mission on Cancer). Kromě členství v České onkologické společnosti ČLS JEP a evropské European Society for Medical Oncology je předsedkyní sekce České onkologické společnosti ČLS JEP pro endokrinní nádory a zástupcem svého pracoviště v Evropské organizaci onkologických center (Organization of European Cancer Institutes, OECI).

Její odborné znalosti a zkušenosti se pak odrážejí i v pestré publikační činnosti, kdy získala ocenění České onkologické společnosti ČLS JEP „kniha roku“ za monografii Vzácné nádory (2016) a České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší knižní publikaci Nádory štítné žlázy (2019). Podílí se na výuce mediků a dlouhodobě spolupracuje a podporuje pacientské organizace, jako je například Aliance žen s rakovinou prsu, a je také členkou správní rady a spoluzakladatelkou České asociace pro vzácná onemocnění.

Kateřinu Kopečkovou jsem od svého nástupu do plzeňské fakultní nemocnice potkával průběžně na řadě hematoonkologických i tradičně onkologických akcích, vnímal jsem také její dílčí aktivity, řešili jsme spolu i některé případy našich pacientů. Naposledy před měsícem jsme měli konečně možnost více si povídat při setkání v Plzni. Poznal jsem, že za celou dobu, co ji znám, se její osobnost vlastně nemění, zůstává plná zájmu, aktivní, mladistvá a nezaměnitelná. Paní doktorka Kopečková je významnou osobností české onkologie.

 

Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.