Možnosti systémové terapie karcinomu prsu s postižením skeletu

05/2016

Miloš Holánek, Peter Grell

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Karcinom prsu je onemocněním s neustále stoupající incidencí. V současné době však díky možnostem moderní diagnostiky a léčby dochází k záchytu časnějších stadií onemocnění a s tím spojenému poklesu mortality. Část pacientů je ale stále diagnostikována s již pokročilým onemocněním, u části pacientů dochází i přes neustále se zlepšující možnosti operační léčby a adjuvantní terapie ke vzdálenému relapsu onemocnění. Cílem léčby metastatického onemocnění je prodloužení života pacienta a zlepšení jeho kvality.

Častým místem relapsu onemocnění je skelet. Postižení skeletu je spojeno s výrazným zhoršením kvality života - dochází k omezení mobility, k rozvoji algického syndromu a ke vzniku kostních příhod. Léčba kostního postižení je komplexní, zahrnuje ortopedické intervence, radioterapii, systémovou onkologickou léčbu a podpůrnou terapii. Systémová terapie se zásadně neliší od léčby viscerálního nebo kombinovaného metastatického postižení. V rámci systémové terapie je, pokud je onemocnění hormonálně dependentní, preferována hormonální léčba, chemoterapie je užívána spíše u pacientů s agresivním, rychle progredujícím postižením, dále v případě hormonální rezistence nebo v rámci léčby hormonálně necitlivého onemocnění. Cílená terapie je standardně užívána u HER2 pozitivního onemocnění, ke zvážení je i použití antiangiogenní terapie.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

metastatický karcinom prsu, kostní diseminace, hormonální terapie, cílená léčba, cytostatická terapie

 

SUMMARY

There has been a gradual increase in breast cancer incidence over the past years, however, modern diagnostic methods enabled a shift towards earlier detection of the carcinoma and, together with advances in treatment, lead to a considerable mortality reduction. Still, a substantial part of patients is diagnosed with advanced stage disease and in spite of current improvements in surgical management and adjuvant therapy, many women encounter secondary dissemination of breast cancer. At the point of metastatic disease, the aim of treatment is to prolong patients survival and maintain their quality of life.

It could be deteriorated particularly due to skeletal metastases, which represent the most common site of breast cancer relapse. The development of bone metastases is usually associated with immobility, bone pain, as well as skeletal-related events. The therapy of skeletal metastases is comprehensive and includes orthopedic intervention, radiotherapy, systemic oncological treatment and palliative care. As for the systemic therapy, there are minor differences in the approach to bone, visceral or multiple-site metastatic disease. Hormone therapy is preffered in case of hormone dependent tumors, while chemotherapy is preserved for patients with aggressive, rapidly progressive or hormone-resistant disease. Targeted agents are the mainstay of treatment for HER2 positive breast cancer, whereas the use of antiangiogenic therapy could be considered as well.

 

KEY WORDS

metastatic breast cancer, skeletal dissemination, hormone therapy, targeted agents, cytostatic agents

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM