Možnosti prevence a význam časné diagnostiky nádorů varlat u dětí a dospívajících

02/2016

Viera Bajčiová

Klinika dětské onkologie, LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Nádory varlat jsou nejčastějším nádorovým onemocněním dospívajících chlapců a mladých mužů ve věku 15-35 let. I když patří mezi kurabilní nádory, oddálení diagnózy a zahájení léčby má přímý vliv nejen na délku a intenzitu léčby, ale i na celkovou morbiditu a mortalitu. Pozdní diagnóza a pokročilé onemocnění snižují šanci na trvalé vyléčení. Samovyšetření varlat jako efektivní metoda sekundární prevence stále není jednoznačně doporučeno odborníky. Jeho pozitivní přínos v časné diagnostice a jednoduchost provedení jej však staví před ostatní preventivní opatření. Zdravotnická osvěta a informovanost cílové populace mladých mužů o riziku nádorů varlat a možnostech jejich prevence je všeobecně nízká.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nádory varlat, děti, adolescenti, časná diagnóza, prevence, osvěta

 

SUMMARY

Testicular tumors are the most common cancer in adolescent boys and young men aged 15-35 years. Although they belong to the curable cancers, delayed diagnosis and therapy has a direct impact not only on the duration and intensity of treatment, but also the overall morbidity and mortality. Late diagnosis and advanced disease reduces the chance for a permanent cure. Testicular self-examination is an effective method of secondary prevention, but still is not clearly recommended by professionals. But its positive contribution to the early diagnosis and the simplicity of this method is over other preventive measures. Health education and awareness of the target population of young men about the risk of testicular cancer and its prevention is generally low.

 

KEY WORDS

testicular tumors, children, adolescents, early diagnosis, prevention, education

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM