Mantle cell lymfom - přehled diagnostiky a léčby v roce 2022

06/2022

Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika LF a FN Brno

 

SOUHRN

Mantle cell lymfom (mantle cell lymphoma, MCL) je vzácná B lymfoidní neoplazie, s mediánem věku v době iniciální diagnózy 68 let a s častějším výskytem u mužů. Základem současné léčby je chemoterapie v kombinaci s cílenou léčbou anti-CD20. Přestože se za posledních 30 let prognóza pacientů s MCL výrazně zlepšila s více než dvojnásobným přežitím, zůstává MCL pro většinu pacientů stále nevyléčitelné onemocnění. Průlom v léčbě relabovaných pacientů představují cílené inhibitory Brutonovy tyrosinkinázy. Současný vývoj a výzkum nabízí pacientům s MCL lepší perspektivu v podobě dalších nových léčiv, jako jsou bispecifické protilátky (CD20/CD3), anti-CD19 CAR-T buňky, nové protilátky (anti-CD19, anti-ROR1), imunokonjugáty (zilovertamab vedotin) a další léčiva.

 

Klíčová slova

mantle cell lymfom, prognóza, inhibitory BTK, CAR-T, BiTE

 

SUMMARY

Mantle cell lymphoma (MCL) is a rare B-lymphoid neoplasia, with a median 68 years at initial diagnosis and higher incidence among men. The recent therapy approach is based on chemotherapy combined with targeted anti-CD20. Despite a big improvement in the overall survival of patients with MCL, which is twice longer compared to that 30 years ago, MCL remains still incurable disease in majority of patients. In relapsing MCL patients, the inhibitors of Bruton's tyrosine kinases made a breakthrough. Recent development and research offer to MCL patients a better perspective in terms of new drugs: bispecific antibodies (CD20/CD3), anti-CD19 CAR-T, new antibodies or immunoconjugates (anti-CD19, anti-ROR1, zilovertamab vedotin) etc.

 

Key words

mantle cell lymphoma, prognosis, BTK inhibitors, CAR-T, BiTE

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM