MammaPrint a jeho využití v České republice

01/2024

MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

K dosažení co nejlepších léčebných výsledků a snížení rizika nadléčení u pacientek s časným hormonálně dependentním karcinomem prsu s negativním receptorem 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) je zásadní výběr optimálního adjuvantního léčebného postupu. I v rámci tohoto podtypu se jedná o heterogenní onemocnění, s odlišným biologickým chováním, léčebnou odpovědí a prognózou. V naprosté většině případů je u této skupiny pacientek volena v adjuvantní léčbě hormonální terapie. Adjuvantní chemoterapie je u pacientek s hormonálně dependentním / HER2 negativním karcinomem volena podle standardně dostupných klinicko-patologických charakteristik, na jejichž základě lze stanovit riziko relapsu onemocnění a přibližně určit benefit adjuvantní chemoterapie. Nověji můžeme využít ke zhodnocení prognózy (ve smyslu rizika relapsu onemocnění) a benefitu adjuvantní chemoterapie multigenové testy, ke kterým patří i vyšetření MammaPrint a BluePrint.

 

Klíčová slova

luminální karcinom prsu, adjuvantní chemoterapie, adjuvantní hormonální terapie, multigenové testy, MammaPrint, BluePrint

 

SUMMARY

The choice of optimal adjuvant therapy is essential to achieve the best possible treatment outcomes and reduce the risk of overtreatment in patients with early hormone receptor-dependent human epidermal growth factor receptor 2 negative (HER2-negative) breast cancer. Even within this subtype, it is a heterogeneous disease, with different biological behavior, treatment response, and prognosis. In the vast majority of cases, hormone therapy is chosen in the adjuvant treatment of this group of patients. Adjuvant chemotherapy in patients with hormone-dependent / HER2-negative breast cancer is selected according to standard clinicopathological characteristics, which can be used to determine the risk of disease relapse and to approximate the benefit of adjuvant chemotherapy. More recently, multigene tests, including MammaPrint and BluePrint, can be used to assess prognosis (in terms of risk of disease relapse) and benefit of adjuvant chemotherapy.

 

Key words

luminal breast cancer, adjuvant chemotherapy, adjuvant endocrine therapy, multigene assays, MammaPrint, BluePrint

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM