Léčba nemetastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

02/2023

Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Nemetastazující kastračně rezistentní karcinom prostaty je heterogenní onemocnění, které může mít u vysoce rizikových pacientů agresivní průběh. V posledních letech byly publikovány tři pozitivní studie s novými antagonisty androgenních receptorů (ARTA přípravky), které právě zařazovaly pacienty s nemetastazujícím vysoce rizikovým kastračně rezistentním karcinomem prostaty. Všechny ve shodě prokázaly prodloužení přežití bez metastáz, vliv na celkové přežití je prokázán také minimálně ve dvou z nich. Všechny tři léky (apalutamid, darolutamid, enzalutamid) měly podobný klinický přínos. Rozhodnutí o léčbě by mělo být založeno na potenciálních nežádoucích účincích v kontextu daného onemocnění a komorbidit pacienta. Studie využívaly k eventuální detekci metastazujícího onemocnění konvenční zobrazovací metody. V současnosti, v éře pozitronové emisní tomografie s prostatickým specifickým membránovým antigenem (prostate specific membrane antigen positron emission tomography, PSMA PET) se ze skupiny kastračně rezistentního karcinomu prostaty mohou rekrutovat ti, kteří budou profitovat i z radioterapie v případě oligometastáz, oligoprogrese či oligorekurence.

 

Klíčová slova

nemetastazující kastračně rezistentní karcinom prostaty, ARTA přípravky, stereotaktická radioterapie, PSMA PET

 

SUMMARY

Non-metastatic castration-resistant prostate cancer is a heterogeneous disease that can have an aggressive course in high-risk patients. In recent years, three positive trials with novel androgen receptor antagonists (ARTA agents) have been published, that specifically enrolled patients with high-risk castration-resistant prostate cancer. In agreement, all of them showed prolongation of metastasis free survival, with an effect on overall survival also demonstrated in at least two of them. All three drugs (apalutamide, darolutamide, enzalutamide) had similar clinical benefit. Treatment decisions should be based on potential adverse effects in the context of the patient's disease and comorbidities. Studies have used conventional imaging methods to detect metastatic disease when appropriate. Nowadays, in the prostate specific membrane antigen positron emission tomography (PSMA PET) era, the castration-resistant prostate cancer group may recruit those who will also benefit from radiotherapy in the case of oligometastases, oligoprogression or oligorecurrence.

 

Key words

non-metastatic castration resistant prostate cancer, ARTA agents, stereotactic radiotherapy, PSMA PET

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM