Léčba nádorů s NTRK fúzemi

06/2021

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Geny pro neurotrofní receptory s tyrosinkinázovou aktivitou 1-3 (neurotrophic tyrosine kinase receptor 1-3, NTRK 1-3) kódují tropomyosinové receptory (tropomyosin receptor kinase, TRK) TRKA, TRKB a TRKC. Fúzní translokace genů NTRK se vzácně vyskytují u širokého spektra solidních a hematologických nádorů dětského i dospělého věku. Inhibitory TRK nabízejí možnost selektivního ovlivnění této signální dráhy s dramatickým a dlouhodobým účinkem. I u nás dostupnými terapeutickými možnostmi pro pacienty s prokázanou genovou fúzí NTRK jsou v současnosti cílené perorální léky larotrectinib a entrectinib.

 

Klíčová slova

neurotrofní receptor s tyrosinkinázovou aktivitou, cílená léčba, entrectinib, larotrectinib, solidní nádory

 

SUMMARY

The neurotrophic tyrosine kinase receptor 1-3 (NTRK 1-3) genes encode tropomyosin receptor kinases (TRK), TRKA, TRKB, and TRKC. Fusion translocations of NTRK genes are rare in a wide range of solid and hematological tumors in children and adults. TRK inhibitors offer the possibility of selectively influencing this signaling pathway with a dramatic and longlasting effect. Larotrectinib and entrectinib are currently targeted therapeutic options for patients with a proven NTRK gene fusion in our country.

 

Key words

neurotrophic receptor with tyrosine kinase activity, targeted therapy, entrectinib, larotrectinib, solid tumors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM