Léčba nádorů plic s řídicími mutacemi – nové molekuly a indikace

05/2023

Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.1; MUDr. Petra Zemanová1,2

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

1. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Nemalobuněčný karcinom plic (non-smaii cell lung cancer, NSCLC) tvoří 85 % všech plicních nádorů a nadále zaujímá čelní příčky v příčinách úmrtí na nádorová onemocnění. V posledních dvou dekádách do terapie lokálně pokročilého nebo metastazujícího NSCLC vstoupila cílená léčba, která významně změnila léčebné paradigma tohoto nádorového onemocnění. Molekulárně cílená léčba vede k významnému prodloužení celkového přežití pacientů s diagnózou pokročilého NSCLC. Terapeuticky cílených přípravků rychle přibývá a jeden z nich již figuruje v indikaci adjuvantní léčby po operaci plicního karcinomu se senzitivní mutací EGFR.

 

Klíčová slova

nemaiobuněčný karcinom plic, terčová léčba

 

SUMMARY

Non-smaii cell lung cancer (NSCLC) accounts for 85% of all lung cancers and continues to be the leading cause of cancer deaths. In the last two decades, targeted therapies have entered the treatment of iocaiiy advanced or metastatic NSCLC, significantly changing the treatment paradigm for this cancer. Moiecuiariy targeted therapies have ied to significant proiongation of overaii survivai in patients diagnosed with advanced NSCLC. Therapeuticaiiy targeted agents are rapidiy increasing in number and one of them is aiready inciuded in the indication for adjuvant therapy after surgery for EGFR-sensitive iung cancer.

 

Key words

non-smaii ceii iung cancer, targeted therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM