Kombinovaná imunoterapie v léčbě metastazujícího renálního karcinomu

05/2017

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Nové poznatky v patogenezi metastazujícího renálního karcinomu umožnily v posledních 20 letech vývoj terapií zaměřených na dráhy VEGF a mTOR. Navzdory prodloužení přežití díky cílené léčbě dochází po čase téměř u všech nemocných ke vzniku rezistence. Jen nové terapeutické strategie mohou přinést zásadní prodloužení přežití, či dokonce úplné vyléčení pacientů s metastazujícím renálním karcinomem. Nivolumab, inhibitor imunitního kontrolního bodu PD-1, byl prvním z nových imunoonkologických léků, který prokázal zlepšení celkového přežití ve srovnání se standardní léčbou ve velké randomizované studii. Na úspěch nivolumabu se snaží navázat imunoterapeutické kombinace, v nichž se inhibitory PD-1 nebo PD-L1 kombinují s jinými imunologickými léky nebo s tyrozinkinázovými inhibitory angiogeneze.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

renální karcinom, imunoterapie, angiogeneze, kombinované režimy

 

SUMMARY

New findings in the pathogenesis of metastatic renal cell carcinoma (mRCC) led to the development of VEGF and mTOR pathway inhibitors over the last 20 years. Despite the prolongation of survival achieved with targeted treatment, almost all patients eventually develop resistance. Only new therapeutic strategies can result in a further substantial improvement in survival, or even achieve cure in patients with mRCC. Nivolumab, an inhibitor of the PD-1 immune checkpoint, was the first of the novel immunological agents to be successfully tested in a randomised trial. Regimens in which PD-1 or PD-L1 inhibitors are combined with other immunological drugs or tyrosine kinase inhibitors of angiogenesis are currrently being tested in preclinical and clinical studies seeking to build on the success of nivolumab.

 

KEYWORDS

renal cell carcinoma, immunotherapy, angiogenesis, combined regimens

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM