Kombinace nivolumab/relatlimab v léčbě neresekovatelného či metastazujícího melanomu

02/2024

Doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Melanom představuje jednu z nejzávažnějších forem nádorových onemocnění kůže, přičemž jeho výskyt vzrůstá úměrně se zvyšujícím se věkem. Jelikož míra přežití u nemocných s melanomem úzce souvisí s jeho stadiem v okamžiku stanovení diagnózy, je včasná diagnostika zcela zásadní pro dosažení optimálních výsledků léčby. I tak jsme v posledních letech svědky výrazných pokroků v nabídce možných terapeutických opatření. V předloženém textu jsou shrnuty základní poznatky o přínosu fixní kombinace nivolumab plus relatlimab.

 

Klíčová slova

melanom, léčba, nivolumab, relatlimab, checkpoint inhibitory

 

SUMMARY

Melanoma is one of the most serious forms of skin cancer, and its incidence increases with increasing age. As the survival rate in patients with melanoma is closely related to its stage at the time of diagnosis, early diagnosis is essential to achieve optimal treatment outcomes. Even so, in recent years we have witnessed significant advances in the offer of possible therapeutic measures. The presented text summarizes the basic knowledge about the benefits of the fixed combination of nivolumab plus relatlimab.

 

Key words

melanoma, treatment, nivolumab, relatlimab, checkpoint inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM