Imunoterapie v léčbě nádorů jícnu a žaludku

03/2022

MUDr. Marián Liberko; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Možnosti léčby lokálně pokročilých a metastazujících nádorů jícnu a žaludku jsou primárně založeny na paliativní systémové chemoterapii ± radioterapii. Základem léčby metastazujícího onemocnění jsou dublety (platinový derivát v kombinaci s fluoropyrimidinem, eventuálně s taxanem). Nicméně účinnost paliativní chemoterapie je omezená a není patrný další posun v mediánu přežití těchto pacientů, které se u metastazujícího onemocnění pohybuje kolem 12 měsíců. V posledních dvou letech se ke slovu dostává imunoterapie, ať už jako monoterapie, nebo v kombinaci. Recentně byly publikovány výsledky studií, které prokázaly benefit imunoterapie jak v adjuvantním podání, tak v léčbě metastazujícího onemocnění v první či vyšší linii. Cílem tohoto přehledového článku je ukázat aktuální možnosti imunoterapie v léčbě nádorů jícnu, gastroezofageální junkce a žaludku.

 

Klíčová slova

nádory jícnu a žaludku, imunoterapie, nivolumab, pembrolizumab, camrelizumab, sintilimab, toripalimab, tislelizumab, prediktivní markery, exprese PD-L1

 

SUMMARY

Treatment options for locally advanced and metastatic esophageal and gastric tumors are primarily based on palliative systemic chemotherapy ± radiotherapy. The treatment of metastatic disease consists of doublets (platinum derivative in combination with fluoropyrimidine, possibly with a taxane). However, the effectiveness of palliative chemotherapy is limited and there is no apparent shift in the median survival of these patients, which is around 12 months in metastatic disease. In the last two years, immunotherapy has come into play, either as monotherapy or in combination. The results of studies that demonstrated the benefit of immunotherapy both in adjuvant administration and in the treatment of metastatic disease in the first or higher line have been recently published. The aim of this review article is to show the current possibilities of immunotherapy in the treatment of tumors of the esophagus, gastroesophageal junction and stomach.

 

Key words

esophageal and gastric tumors, immunotherapy, nivolumab, pembrolizumab, camrelizumab, sintilimab, toripalimab, tislelizumab, predictive markers, PD-L1 expression

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM