Imunoterapie v léčbě karcinomu plic

08/2016

Leona Koubková

Pneumologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

 

SOUHRN

Imunoterapie se na základě pochopení řady regulačních mechanismů, které ovlivňují aktivitu imunitního systému, stává další možnou alternativou v léčbě karcinomu plic. Jedná se o zcela odlišný způsob léčby nádorového onemocnění, který není zaměřen na samotný nádor, ale na imunitní systém. Povrchové antigeny přítomné na nádorových buňkách mohou být efektivním a specifickým léčebným cílem a strategie založená na protilátkách inhibujících kontrolní body imunitní reakce výrazně zlepšuje protinádorovou imunitní odpověď. V roce 2015 FDA schválila protilátku anti-PD-1 (protein programované buněčné smrti) nivolumab ve 2. linii léčby skvamózního a non-skvamózního nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) a pembrolizumab u PD-L1 pozitivního NSCLC.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom plic, imunoterapie, kontrolní body imunitní reakce, monoklonální protilátky

 

SUMMARY

Immunotherapy is based on the understanding of a range of regulatory mechanisms that affect the immune system becomes more viable option in the treatment of lung cancer. It is a completely different method of treatment of cancer, which is not focused on the tumor itself, but on the immune system. Surface antigens present on tumor cells may be an effective and specific therapeutic targets and strategies based on antibodies inhibiting immune checkpoints significantly improves the anti-tumor immune response. In 2015 the FDA approved anti-PD-1 (programmed cell death protein) an antibody nivolumab in second-line treatment of squamous and non-squamous NSCLC (non small cell lung cancer) and pembrolizumab in PD-L1 positive NSCLC.

 

KEY WORDS

lung cancer, immunotherapy, immune checkpoints, monoclonal antibodies

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM