Imunoterapie a molekulárně cílená léčba u nádorů ledvin a močového měchýře

03/2022

MUDr. Stanislav Hloušek

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Molekulárně cílená léčba a stále více i imunoterapie mají své pevné místo v léčebném algoritmu onkologické péče napříč takřka všemi diagnózami. Karcinom ledviny je jednou z prvních diagnóz, kde obě modality získaly na vysoké důležitosti. U karcinomu močového měchýře po dlouhých letech lokální imunoterapie se i systémová imunoterapie ukotvila v indikačních tabulkách a v poslední době se otevírají dveře i pro cílenou léčbu. Souhrnný článek sumarizuje současný stav a možnosti využití imunoterapie a molekulárně cílené léčby u pacientů s karcinomy ledvin a močového měchýře.

 

Klíčová slova

imunoterapie, cílená léčba, biologická léčba, karcinom ledviny, karcinom močového měchýře

 

SUMMARY

Molecularly targeted therapy and increasingly immunotherapy have a firm place in the treatment algorithm of oncological care across almost all diagnoses. Kidney cancer is one of the first diagnoses where both modalities have gained in high importance. In bladder cancer, after many years of local immunotherapy, systemic immunotherapy has become anchored in the indication tables as well, and recently the door to targeted treatment has also been opened. The review article summarizes the current state and possibilities of using immunotherapy and molecularly targeted treatment in kidney and bladder cancers.

 

Key words

immunotherapy, targeted therapy, biological therapy, kidney cancer, bladder cancer

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM