Imunoterapie a molekulárně cílená léčba u maligního melanomu

03/2022

MUDr. Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Incidence melanomu se stále zvyšuje, ale mortalita zůstává v posledním desetiletí stejná. Jedním z důvodů je rozvoj nových léčebných postupů, cílené léčby inhibitory BRAF a MEK a imunoterapie protilátkami proti cytotoxickému antigenu 4 asociovanému s T lymfocyty (cytotoxic T-lymphocyte associated antigen 4, CTLA-4) a receptoru programované buněčné smrti 1 (programmed cell death 1, PD-1), který vedl k významnému zlepšení prognózy pacientů s melanomem. Jejich účinnost byla potvrzena v adjuvantní terapii nemocných po operaci pokročilého melanomu i v léčbě metastazujícího melanomu. Ještě před 10 lety nebylo možné průběh onemocnění terapeuticky příliš ovlivnit, jeden rok přežívalo maximálně 25 % pacientů a medián celkového přežití dosahoval pouze šesti měsíců. V současné době přežívá pět a více let 35-50 % pacientů s metastazujícím melanomem. Pro další zvýšení účinnosti se hledají prediktivní biomarkery léčebné odpovědi i nové léčebné kombinace.

 

Klíčová slova

melanom, inhibitory BRAF a MEK, imunoterapie anti-CTLA-4 , imunoterapie anti-PD-1

 

SUMMARY

The incidence of melanoma continues to increase, but mortality has remained the same over the last decade. One of the reasons for this is the development of new treatments, targeted therapy with BRAF and MEK inhibitors, and immunotherapy with anti-cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 (anti-CTLA-4) and anti-programmed cell death 1 (anti-PD-1) antibodies that has led to a significant improvement in the prognosis of patients with melanoma. Their effectiveness has been confirmed in adjuvant therapy of patients after advanced melanoma surgery as well as in the treatment of metastatic melanoma. Until 10 years ago, it was not possible to influence the course of the disease therapeutically, a maximum of 25% of patients survived for one year, and the median overall survival reached only six months. Currently, 35-50% of patients with metastatic melanoma survive 5 years or more. To further increase efficacy, predictive biomarkers of treatment response as well as new treatment combinations are sought.

 

Key words

melanoma, BRAF and MEK inhibitors, anti-CTLA-4 immunotherapy, anti-PD-1 immunotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM