Gemtuzumab ozogamicin v terapii nemocných s akutní myeloidní leukemií - první klinické zkušenosti

02/2022

MUDr. Jan Válka, Ph.D.; MUDr. Petr Soukup, MHA

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

 

SOUHRN

V následujícím článku jsou popsány dvouleté zkušenosti s používáním přípravku gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg) v Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) v Praze. Jedná se o humanizovanou anti-CD33 protilátku konjugovanou s calicheamicinem, která byla na základě příznivých výsledků studie ALFA-0701 zařazena do mezinárodních terapeutických guidelines pro léčbu vybraných skupin pacientů s akutní myeloidní leukemií přidáním ke stávajícím indukčním a konsolidačním režimům. Po teoretickém úvodu je popsán mechanismus účinku a indikační kritéria podání. Krátce je zmíněno hodnocení účinnosti a bezpečnostní profil vycházející z publikovaných dat. Následuje konkretizace úhradových podmínek podání přípravku gemtuzumab ozogamicin v České republice. Největší část sdělení je věnována indikačním podmínkám podání v ÚHKT, dále prvním klinickým zkušenostem s použitím tohoto léčebného přípravku, ukázaným na dvou kazuistických případech. Závěrem je stručně shrnutý management terapie gemtuzumab ozogamicinem, jehož cílem je minimalizovat projevy toxicity a rizika komplikací při standardní léčbě chemoterapeutickými režimy obsahujícími gemtuzumab ozogamicin.

 

Klíčová slova

gemtuzumab ozogamicin, akutní myeloidní leukemie (AML), indukční a konsolidační léčba AML, nízké a střední riziko AML

 

SUMMARY

This article details our two-year experience with gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg) at the Institute of Haematology and Blood Transfusion (ÜHKT) in Prague. Mylotarg is a humanized anti-CD33 antibody conjugated with calicheamicin, which based on the initial favorable results of the ALFA-071 trial was included in international therapeutic guidelines for the treatment of selected groups of patients with acute myeloid leukemia in addition to standard induction and consolidation regimens. The theoretical introduction is followed by a description of the mechanism of action and indication criteria. Efficacy and safety profiles based on published data are briefly included as is the specification of reimbursement conditions for gemtuzumab ozogamicin in the Czech Republic. The main part of the article concerns the indications for gemtuzumab ozogamicin administration at the ÛHKT, as well as our clinical experience to date with its administration using two case reports. Finally, we present a concise outline of gemtuzumab ozogamicin treatment management that aims to minimize toxicity and risk of complications when using standard chemotherapy regimens with the addition of gemtuzumab ozogamicin.

 

Key words

gemtuzumab ozogamicin, acute myeloid leukemia (AML), AML and induction and consolidation treatment, low and intermediate risk AML

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM