Doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD., MBA

03/2022

 

Docentka Renata Soumarová se narodila v Brně, ve znamení Berana. Vládcem tohoto znamení je planeta Mars, která symbolizuje energii, zdraví, bojovnost a vůdčí schopnosti. Lidé narození ve znamení Berana jsou přátelští, veselí, plní neobyčejné odvahy a dobrých nápadů. Jsou-li ve vedoucím postavení, lze se spolehnout, že budou spravedliví, ale těžko se smíří s lenivými nebo nešikovnými spolupracovníky. Jsou předurčeni k povoláním, u kterých je nutné rychlé a správné rozhodování a velká zodpovědnost. Umí prosadit svou vůli a vybojovat svůj názor a postoj. Mají velký elán a chuť se pouštět do nových věcí a přebytek inteligence, která jim zaručuje úspěch.

Paní docentka Soumarová promovala na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, má atestace I. a II. stupně z radiační onkologie, titul Ph.D. obhájila v roce 2004 na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru onkologie a v roce 2008 habilitovala v oboru onkologie na téže lékařské fakultě. V roce 2011 absolvovala program MBA ve zdravotnictví.

Do roku 2003 pracovala v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, kde byla od roku 2000 zástupkyní vedoucího lékaře Oddělení radiační onkologie a vedoucí lékařkou úseku brachyterapie. Od roku 2004 pracovala jako primářka Oddělení radioterapie a onkologie v Nemocnici Nový Jičín a měla zásadní zásluhu na vybudování špičkového Komplexního onkologického centra Nový Jičín. Své manažerské schopnosti uplatnila i v pozici lékařské ředitelky a předsedkyně představenstva nemocnice. Přitahovala ji však akademická půda a v lednu 2018 se stala přednostkou Radioterapeutické a onkologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Zároveň zastává funkci vedoucí Komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a zástupkyně náměstka ředitele pro onkologické obory.

Doc. Soumarová byla soustavně pedagogicky činná v rámci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Byla členkou oborové rady onkologie při Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vědecké rady Lékařské fakulty Ostravské univerzity a vědecké rady Masaryka onkologického ústavu v Brně. Je členkou oborové rady doktorského studijního programu Klinická onkologie a radioterapie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Hradec Králové a oborové rady pro onkologii při Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době je jejím kmenovým působištěm 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a již po prvním roce působení publikovala v roce 2019 excelentní učebnici onkologie jak v českém, tak v anglickém jazyce. Je aktivní jako úspěšná školitelka studentů doktorského studijního programu. Je členkou vědecké rady mezinárodního časopisu Reports of Practical Oncology and Radiotherapy.

V letech 2008 až 2011 byla členkou Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky pro obor onkologie, v letech 2015 až 2017 působila jako předsedkyně akreditační komise Ministerstva zdravotnictví České republiky pro obor radiační onkologie, od roku 2017 je členkou akreditační komise Ministerstva zdravotnictví České republiky pro radiační onkologii a od roku 2018 členkou zkušební komise pro specializační zkoušku z radiační onkologie.

Je autorkou čtyř monografií, 18 kapitol v monografiích a velkého množství článků v impaktovaných zahraničních odborných časopisech i domácích recenzovaných odborných časopisech s impozantním citačním ohlasem. Je členkou European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO), American Society for Radiation Oncology (ASTRO), České onkologické společnosti ČLS JEP a International Society of Intraoperative Radiation Therapy (ISIORT). Je členkou výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP a dlouhý čas byla jejím vědeckým sekretářem. Organizovala deset ročníků mezinárodního sympozia v radiační onkologii a čtyři celostátní konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP.

Doc. Soumarová zavedla v České republice nové léčebné metody - brachyterapii karcinomu prostaty s vysokým dávkovým příkonem a permanentní brachyterapii a metodu intraoperační radioterapie. Jedná se o komplikované léčebné postupy, jejichž zvládnutí předpokládalo vysoké nasazení tvůrčího a organizačního úsilí. Nicméně široké spektrum jejího zájmu zahrnuje i molekulární biologii a medikamentózní léčbu zhoubných nádorů, což dokazují její publikace. Je uznávanou vědeckou osobností nejen v rámci České republiky, ale její prestiž má i mezinárodní rozměr. Svědčí o tom vyzvané přednášky v rámci výročních konferencí European Society for Radiotherapy and Oncology, a zejména bych zdůraznil, že je českou autorkou citovanou v doporučeních National Comprehensive Cancer Network pro léčbu onkologických onemocnění.

Přes intenzivní pracovní vytížení je paní docentka schopná najít si čas na své koníčky. Patří mezi ně zejména sport a cestování. Je skvělým a zábavným společníkem, byť i u skleničky vína se diskuse často stočí směrem k odborným tématům. Ale jiskří nápady, vizemi a vtipem.

Paní docentku Soumarovou znám od roku 1998, kdy jsem měl tu čest pracovat s ní na Oddělení radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně. Jedná se o výraznou charizmatickou osobnost s velkým tvůrčím potenciálem, s přirozenou autoritou, schopnou vést své studenty i podřízené a razit nové cesty v medicíně zhoubných nádorů při suverénní znalosti standardních postupů.

 

Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Přednosta Klinické onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové a proděkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Hradec Králové