Diagnostika karcinomu žaludku a možnosti endoskopické léčby

09/2016

Petra Mináriková

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Karcinom žaludku i přes klesající incidenci a mortalitu představuje velmi závažné maligní onemocnění, charakte­rizované nepřítomností symptomů v časných stadiích, pozdní diagnostikou a špatnou prognózou. Zlepšení lze očekávat pouze od časné diagnostiky prekancerózních lézí a časných karcinomů, kdy klíčovou metodou je ezofagogastroduodenoskopie. Endoskopická diagnostika je založena na detekci a charakterizaci léze za použití pokročilých zobrazovacích technik, jako jsou endoskopie s vysokým rozlišením, chromoendoskopie, metody optické filtrace a endoskopická ultrasonografie. Pokroky v digestivní endoskopii umožnily rozvoj minimálně invazivních technik endoskopické mukozální resekce a disekce, které jsou v současnosti na předním místě terapeutického algoritmu léčby časných karcinomů žaludku, za splnění indikačních kritérií. Endoskopickou léčbou časných lézí dosahujeme onkologickou radikalitu za současně nízkého rizika morbidity, téměř nulové mortality a zároveň zachování dobré kvality života.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

časný karcinom, pokročilý karcinom, ezofagogastroduodenoskopie, endoskopická mukozální resekce

 

SUMMARY

Despite its decreasing incidence and mortality gastric cancer is still a very serious malignancy characterized by absence of early symptoms, late diagnosis and poor prognosis. An improvement is only possible through early diagnosis of precancerous lesions and early cancers where esophagogastroduodenoscopy plays a key role. Current endoscopic diagnosis is based on detection and characterization of lesions using advanced imaging techniques such as high-resolution endoscopy, chromoendoscopy, optical filtration and endoscopic ultrasonography. Advances in digestive endoscopy have enabled development of minimally invasive techniques including endoscopic mucosal resection and dissection. Both these methods are now in the forefront of therapeutic algorithms of gastric cancer treatment under indication guidelines. Oncological radicality is reached by endoscopic treatment with low risk of morbidity, nearly zero mortality and while maintaining good quality of life.

 

KEY WORDS

early carcinoma, advanced carcinoma, esophagogastroduodenoscopy, endoscopic mucosal resection

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM