Cílená léčba v onkogynekologii

06/2016

Michal Zikán

Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Cílená léčba v onkogynekologii prodělala v posledních dvou letech významný rozvoj. Z mnoha molekul, které jsou zkoušeny v rámci klinických studií, pronikly do klinického použití dvě: bevacizumab (antiangiogenní léčba - monoklonální protilátka proti VEGF) a olaparib (inhibice PARP).

Bevacizumab je nyní schválen k léčbě nově diagnostikovaného i recidivujícího karcinomu vaječníků (tuby/peritonea) a k léčbě primárně metastatického, perzistujícího či recidivujícího karcinomu děložního hrdla. Úhradu má tato léčba zatím však pouze v primární léčbě ovariálního karcinomu.

Olaparib představuje první klinicky využitelný inhibitor PARP [poly (ADP-ribóza) polymeráza]. Tento léčebný přístup využívá zcela nový princip protinádorového účinku - zasahuje do mechanizmu oprav DNA, a to především u pacientek, které (v důsledku hereditárního nebo somatického defektu genů BRCA1/2) již mají poruchu reparace DNA. Je také prvním lékem, který může být indikován na základě pacientova genotypu. Dosud nemá v České republice úhradu, jeho schválení lze však očekávat v průběhu letošního roku.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

bevacizumab, olaparib, karcinom vaječníků, karcinom děložního hrdla, cílená léčba

 

SUMMARY

Targeted therapy in gynecological oncology undergone significant development in the last two years. Among the many molecules that are tested in clinical trials, two were introduced into the clinical practice: bevacizumab (antiangiogenic therapy - monoclonal antibody against VEGF) and olaparib (PARP inhibition).

Bevacizumab is currently approved for the treatment of newly diagnosed and recurrent ovarian (tubal/peritoneal) cancer and to treat primary metastatic, recurrent, or persistent carcinoma of the cervix. Health insurance, however, covers only use of bevacizumab in the primary treatment of ovarian cancer so far.

Olaparib is the first clinically used so-called PARP [Poly(ADP-ribose)Polymerase] inhibitor. The treatment approach utilizes a new principle of the antitumor effect - interference with DNA repair, especially in patients who (as a result of hereditary or somatic defect in BRCA1/2) already have a DNA repair malfunction. It is also the first drug that can be indicated based on the patient’s genotype. It is still not covered in the Czech Republic; the approval is expected later this year.

 

KEY WORDS

bevacizumab, olaparib, ovarian cancer, cervical cancer, targeted therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM