Chirurgická terapie karcinomu jícnu

09/2016

Miloslav Duda1, 2, Lukáš Adamčík2, Matěj Škrovina2, Tomáš Jínek2

1 II. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc

2 Chirurgické oddělení nemocnice a Komplexního onkologického centra Nový Jičín

 

SOUHRN

V práci jsou uvedena základní data o incidenci, mortalitě a základních údajích o léčbě karcinomu jícnu v České republice (ČR) a jejich mezinárodní srovnání. Zhoubné nádory jícnu představují v ČR 0,8 % ze všech maligních nádorů a s incidencí 6,0 onemocnění na 100 000 obyvatel patří k méně častým diagnózám. V mezinárodním srovnání patříme mezi země se středním výskytem tohoto onemocnění. Spinocelulární karcinom je typický pro dvě třetiny orální části jícnu, adenokarcinom pro terminální jícen a oblasti gastroezofageálního přechodu. Významnou prekancerózou je Barrettův jícen. Diagnostika je pozdní a operovat lze jen asi 23 % diagnostikovaných. Pětiletého přežívání je dosahováno jen u 15 % nemocných. Předpokladem vyléčení, či alespoň dlouhodobějšího přežívání, je radikální R0 resekce jícnu. Jsou užívány různé technicko-taktické operační postupy, včetně miniinvazivních, při jejich dokonalém zvládnutí jsou dosahovány srovnatelné výsledky. Ke zlepšení výsledků přispívá začlenění operace do multimodální onkologické léčby. Cestou ke zlepšení současného stavu je především časnější diagnostika.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

zhoubné nádory jícnu, epidemiologie, léčba, výsledky

 

SUMMARY

The work presents basic data regarding the incidence, mortality and treatment of esophageal cancer in the Czech Republic (CR) and their international correlation. Malignant tumours of the esophagus represent 0,8 % of all malignant tumours in the CR with an incidence rate of 6 cases per 100 000 inhabitants, which makes it a less frequent diagnosis. International comparison places us among countries with a medium incidence of this disease. Squamous cell cancer is typical for the oral two-thirds of the esophagus, adenocarcinoma for the terminal esophagus and area of the gastroesophageal junction. Barrett’s esophagus is a significant precancerous condition. Diagnosis is usually established in late stages of the disease and only approximately 23 % of diagnosed patients are operable. Five-year survival is achieved in only 15 % of patients. Curability, or at least long-term survival, is dependent on a radical R0 esophageal resection. Various technical-tactical operating methods, including minimally-invasive, are used, which when performed perfectly reach comparable results. Result improvement may be achieved by combining the operation with a multimodal oncological treatment. A way to improve the current situation is earlier diagnosis.

 

KEY WORDS

cancer of the esophagus, epidemiology, therapy, results

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM