Chirurgická léčba primárních nádorů a metastatického onemocnění páteře

05/2016

Jan Cienciala

Ortopedická klinika, LF MU a FN, Brno

 

SOUHRN

Léčba nádorového onemocnění páteře závisí na celé řadě faktorů, které jsou jedinečné pro každého pacienta a jeho individuální nádorové postižení. K dispozici je široké spektrum léčebných postupů - od pozorování až k totální vertebrektomii.

Při léčbě nádorů páteře vycházíme z chirurgického plánu a zvažujeme indikace k chirurgické léčbě. Radikalitu operačního výkonu nám pomáhá určovat celá řada skórovacích systémů. Jak nedostatečná, tak ale i zbytečná léčba může vést k problémům.

V léčbě nádorů páteře hraje důležitou roli kvalita resekčních okrajů, která má velký prognostický význam. Dokonce i u metastatických lézí umožňuje široká resekce prodloužit přežití a zlepšit kvalitu života. En bloc resekce vyžaduje odstranění obratlového těla kolem celé míchy. Kostní kruh musí být přerušen na dvou místech, typicky v pediklech. Rekonstrukce předního sloupce v kombinaci s transpedikulární fixací poskytuje odpovídající rigiditu systému. U benigních a pomalu rostoucích tumorů, kde je očekávané přežití v letech, je nezbytné dosažení kostní fúze za použití trikortikálních kostních štěpů nebo titanových klecí s kostními štěpy. Chceme-li se vyhnout pozdním komplikacím, musí rekonstrukce poskytnout pevnou fúzi.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

maligní nádory páteře, metastatické onemocnění páteře, chirurgická léčba, diagnostika, staging

 

SUMMARY

Treatment of a cancer of the spine depend on many factors that are unique for each patient and its individual tumor involvement. There is a wide range of medical procedures -- from observation to total vertebrectomy.

In the treatment of spinal tumors we start from the surgical plan and considering the indications for surgical treatment. Radicality of surgery helps us to determine a variety of scoring systems. Both insufficient as well as unnecessary treatment can lead to problems.

In the treatment of tumors of the spine an important role plays the quality of resection margins, which has great prognostic importance. Even in metastatic lesions wide resection enables prolong survival and improve quality of life. En bloc resection requires removal of the vertebral body around the spinal cord. Bone circle must be interrupted in two places, typically in the pedicle. Reconstruction of the anterior column in combination with transpedicular fixation provides adequate rigidity of the system. For benign and slow-growing tumors, where survival is expected in years, it is necessary to achieve bone fusion using bone grafts or titanium cage with bone graft. If we want to avoid late complications, we must provide a solid fusion reconstruction.

 

KEY WORDS

tumors of the spine, metastatic spine disease, surgical treatment, diagnosis, staging

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM