Cemiplimab v léčbě spinocelulárního karcinomu kůže – kazuistika

06/2023

MUDr. Markéta Pospíšková, Ph.D.

Onkologické oddělení KNTB a.s., Zlín

 

SOUHRN

Spinocelulární kožní karcinomy patří, spolu s ostatními nemelanomovými kožními nádory, mezi malignity s největší incidencí. V roce 2021 jich bylo v České republice diagnostikováno přes 23 tisíc. Spinaliom tvoří asi 20 % z tohoto počtu. Jejich terapie je v časných stadiích velmi úspěšná, ať už pomocí chirurgie či radioterapie. Díky tomu je jejich mortalita nízká. Jejich incidence se zvyšuje s věkem, kdy bohužel klesá compliance pacientů s Léčbou. Nemocní přicházejí často s nádory v pokročilém stadiu, u kterých pouze Lokální Léčba není možná. Donedávna jsme měli jen malé možnosti systémové Léčby (platinové deriváty, flurouracil, taxany) s omezeným účinkem. Naštěstí se v posledních Letech do terapie kožních nádorů dostala i cílená Léčba a imunoterapie. Díky tomu, že nemelanomové kožní nádory mají velkou mutační nálož, staly se dobrým cílem pro terapii checkpoint inhibitory. V dnešní době můžeme spinaliom v 1. linii a bazaliom ve 2. Linii Léčit pomocí anti-PD-1 protilátky cemiplimabu. Léčba imunoterapií prokázala efekt nejen v prodloužení doby do progrese onemocnění, ale i v prodloužení celkového přežití.

 

KLíčová sLova

bazaliom, spinaliom, cemiplimab, imunoterapie

 

SUMMARY

Squamous cell skin cancer is, together with other non-melanoma skin tumors, among the malignancies with highest incidence. In 2021, over 23 thousand were diagnosed in the Czech Republic. Squamous cell skin cancer account for about 20% of this number. Their therapy is very successful in the early stages, either with surgery ot radiotherapy. Thanks to this, their mortality is low. Unfortunately, their incidence increases with age, and this is where patient’s compliance with treatment decreases. It often comes with advanced tumors for which only local treatment is not possible. Until recently, we had only a few options for systemic treatment (platinum derivatives, fluorouracil, taxanes) with a limited effect. Fortunately, in recent years, targeted treatment and immunotherapy have also used in the therapy of skin tumors. Due to the fact that non melanoma skin tumors have a high mutational load, they have become a good target for checkpoint inhibitor therapy. Now we can squamous cell skin tumors in the first line and basocellular skin tumors in the second line treated with the anti-PD-1 antibody cemiplimab. Immunotherapy has shown an effect not only in prolonging the time until progression but prolongs also overall survival.

Key words

basalioma, spinalioma, cemiplimab, immunotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM