Cemiplimab v léčbě nemelanomových kožních nádorů - kazuistiky

02/2023

MUDr. Markéta Pospíšková, Ph.D.

Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

 

SOUHRN

Nemelanomové kožní nádory jsou heterogenní skupina s největší incidencí ze všech nádorů. V roce 2018 jich bylo v České republice diagnostikováno kolem 28 500. Jejich výskyt roste s věkem a zátěží ultrafialovým zářením. Zhruba 80 % z nich tvoří bazocelulární karcinom a 20 % spinocelulární karcinom. Mortalita je nízká, ale i ta se zvyšuje s věkem výskytu tumorů. Terapie časných stadií (chirurgická léčba, radioterapie) je velmi úspěšná. Bohužel s přechodem do vyšších stadií jsme donedávna stáli před problémem, protože většina systémové léčby (platinové deriváty, fluorouracil, taxany) u těchto typů nádorů měla jen omezený účinek. Naštěstí v posledních letech se i do terapie nemelanomových kožních nádorů dostává cílená léčba. Nejdříve to byly inhibitory signální dráhy hedgehog u bazaliomů, ale hlavním přínosem bylo zařazení imunoterapie. V dnešní době můžeme spinaliom v první linii a bazaliom ve druhé linii léčit pomocí protilátky proti receptoru programované buněčné smrti 1 (programmed cell death protein 1, PD-1), cemiplimabu. Imunoterapie u těchto nádorů s vysokou mutační náloží prokázala účinek nejen v prodloužení doby do progrese onemocnění, ale i prodloužení celkového přežití.

 

Klíčová slova

bazaliom, spinaliom, cemiplimab, imunoterapie

 

SUMMARY

Non-melanoma skin carcinomas are heterogeneous group with the highest incidence of all tumors. Around 28 500 were diagnosed in the Czech Republic in 2018. Their incidence increases according to the age. About 80% of them are basal cell carcinoma and 20% are squamous cell carcinoma. Mortality is low, but it also increases depending on age of diagnosis. Therapy of early stages (surgical treatment, radiotherapy) is very successful. Unfortunately, until recently we had problems with the therapy of advanced tumor stages, because most systematic treatments (platinum-based therapy, fluorouracil, taxanes) had only limited effect in these types of tumors. In recent years targeted treatment is also being used in the non-melanoma skin tumors. First it was hedgehog inhibitors in basal cell carcinoma, but the main benefit was the introduction of immunotherapy. In this time, we can treat squamous cell carcinoma in the first line and basal cell carcinoma in the second line with the anti-programmed cell death protein 1 (anti-PD-1) antibody cemiplimab. Immunotherapy in these high mutational loads has demonstrated an effect not only in prolonging the time to disease progression but also prolonging overall survival.

 

Key words

basal cell carcinoma, spinal cell carcinoma, cemiplimab, immunotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM