Časná detekce sporadického karcinomu pankreatu

09/2016

Přemysl Frič1, Aleksi Šedo2, Jan Škrha3, Tomáš Zima4, Petr Bušek2, Pavel Škrha5, Klára Kmochová1, Martin Laclav1, Bohuš Bunganič1, Miroslav Zavoral1

1 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice, Praha,

2 Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, Praha,

3 III. interní klinika 1. LF UK, Praha,

4 Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Praha,

5 II. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

 

SOUHRN

Chování karcinomu pankreatu (KP) je velmi odlišné ve srovnání s jinými malignitami. Jeho prevalence stále přibývá, mortalita se nesnižuje, diagnostika je často pozdní, radikální chirurgická terapie je možná pouze u 15–20 % nemocných, pooperační recidivy jsou časté a chemoterapie má paliativní charakter. Jedinou možností zlepšení současného stavu jsou preventivní programy. Znalost genetické mutace u familiárního karcinomu pankreatu (FKP) umožňuje časnější vstup specialistů do dispenzárního programu. Opakované použití metod s vysokou rozlišovací schopností (včetně endoskopie a pankreatické cytologie) může vést k častější identifikaci prekurzorů a FKP v časnějším stadiu. Identifikace sporadického karcinomu pankreatu (SKP) závisí plně na konstrukci vícestupňového a multidisciplinárního preventivního programu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

sporadický karcinom pankreatu, rizikové faktory, časné symptomy, pankreatogenní diabetes, rizikové skupiny, časná detekce

 

SUMMARY

Pancreatic cancer (PC) behaves very differently in comparison with other malignancies. Its prevalence continuously increases, mortality does not decrease, diagnosis is frequently late, radical surgery is limited to 15–20 % of patients, postoperative relapses are frequent, and chemotherapy has a palliative character. Preventive programs are the only possibility of improvement. In familial pancreatic cancer (FPC) the knowledge of the genetic mutation enables earlier entry of specialists into the surveillance program. The repeated use of high resolution imaging methods (including endoscopy and pancreatic cytology) may be followed by more frequent detection of the precursors and earlier stages of FPC. The identification of sporadic pancreatic cancer (SPC) depends fully on the construction of a multi-step and multi-disciplinary preventive program.

 

KEY WORDS

sporadic pancreatic cancer, risk factors, early symptoms, pancreatogenic diabetes, risk groups, early detection

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM