Brentuximab vedotin v léčbě Hodgkinova lymfomu

06/2022

MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

Hematologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Hodgkinův lymfom lze v 80 až 90 % případů vyléčit první linií léčby. Brentuximab vedotin je konjugát chimérické monoklonální protilátky IgG1 anti-CD30 a monomethylauristatinu E. Nový mechanismus účinku brentuximab vedotinu, jeho účinnost v monoterapii a v kombinaci s chemoterapií nebo s inhibitory proteinu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death protein 1, PD-1) v první linii léčby a v relapsu u Hodgkinova lymfomu a profil toxicity zlepšily prognózu těchto pacientů. V přehledovém článku jsou uvedeny výsledky klinických studií s brentuximab vedotinem u Hodgkinova lymfomu.

 

Klíčová slova

Hodgkinův lymfom, brentuximab vedotin, polyneuropatie, chemoterapie, imunokonjugát, anti-CD30 protilátka,

 

SUMMARY

Hodgkin's lymphoma can be cured by the first-line treatment in 80% 90% of cases. Brentuximab vedotin is a chimeric IgG1 anti-CD30 antibody-drug conjugate with monomethylauristatin E. Novel mechanism of action of brentuximab vedotin, its activity in monotherapy and in combination with chemotherapy or with programmed cell death protein 1 inhibitors (anti-PD-1) in the front-line setting and in relapsed Hodgkin's lymphoma and toxicity profile improved prognosis of these patients. This review summarizes results of clinical trials including brentuximab vedotin for patients with Hodgkin's lymphoma.

 

Key words

Hodgkin's lymphoma, brentuximab vedotin, polyneuropathy, chemotherapy, immunoconjugate, anti-CD30 antibody

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM