Antiangiogenní léčba - současné indikace a perspektivy

03/2022

MUDr. Michaela Čabiňaková, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Angiogeneze je komplexní proces, který má zásadní význam pro růst nádoru, jeho invazivitu a metastazování. V posledních deseti letech byl zkoumán a do klinické onkologické praxe zaveden větší počet látek působících inhibici angiogeneze. Inhibice nádorové angiogeneze je slibnou léčebnou modalitou nádorových onemocnění. Tento přehled shrnuje některé současné přístupy a možné budoucí směry léčby solidních nádorů cílené na inhibici neovaskularizace.

 

Klíčová slova

angiogeneze, antiangiogenní léčba, VEGF, monoklonální protilátky, tyrosinkinázové inhibitory, imunoterapie

 

SUMMARY

Angiogenesis is a complex process that is essential for tumor growth, invasiveness and metastasis. In the last ten years, a number of substances that inhibit angiogenesis have been studied and introduced into clinical oncology practice. Inhibition of tumor angiogenesis is a promising treatment modality for cancer. This review enumerates some of the current approaches and possible future directions of treating solid tumors by targeting neovascularization.

 

Key words

angiogenesis, anti-angiogenic therapy, VEGF, monoclonal antibodies, tyrosine kinase inhibitors, immunotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM