Amivantamab - lékový profil

05/2023

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice AGEL, Nový Jičín

 

SOUHRN

V přehledovém článku jsou uvedena data ze studie CHRYSALIS týkající se účinné látky amivantamab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic s mutací genu pro receptor epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR), a to s inzercí v exonu 20. Na podkladě dosavadních prognostických faktorů jsou známa data o přežití z reálné praxe současné léčby. Primárním cílem ve studii byla celková četnost odpovědí, hodnocená nezávislou centrální revizní komisí. Jsou uvedeny výsledky hodnocení a účinnost u 89 pacientů, trvání léčebné odpovědi a protinádorová aktivita amivantamabu u všech studovaných subtypů mutací. Výsledky jsou prezentovány v tabulkách a grafech. Na podkladě výsledků studie CHRYSALIS byl amivantamab schválen Evropskou lékovou agenturou v prosinci 2021 k léčbě dospělých pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic s aktivační mutací, inzercí v exonu 20 EGFR, v monoterapii, po selhání léčby na bázi platiny.

 

Klíčová slova

NSCLC, EGFR, inzerce na exonu 20, amivantamab

 

SUMMARY

This review article presents data from the CHRYSALIS study on the efficacy of amivantamab in treating non-smaii cell lung cancer with activating epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations, specifically involving an insertion in exon 20. Known survival data from real-world practice based on current prognostic factors is included. The study’s primary endpoint was the overall response rate, assessed by an independent central review committee. The article details the evaluation results and efficacy in 89 patients, the duration of treatment response, and amivantamab’s antitumor activity across all studied mutation subtypes. Findings are presented in tables and graphs. Following the CHRYSALIS study results, the European Medicines Agency approved amivantamab in December 2021 for treating adult patients with advanced non-small cell lung cancer, specifically with activating EGFR mutations involving an insertion in exon 20, as a monotherapy following the failure of platinum-based treatment.

 

Key words

NSCLC, EGFR, exon 20 insertion, amivantamab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM