Aktuální zkušenosti s trifluridin/tipiracilem u pacienta s metastazujícím karcinomem rekta

03/2019

MUDr. Michal Vočka

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Trifluridin/tipiracil (Lonsurf), přípravek kombinující trifluridin (nukleosidový analog na bázi thymidinu) a tipiracil (inhibitor thymidinfosforylázy, který se podílí na katabolismu thymidinu), představuje jednu z možností léčby vyšší linie u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem. Kazuistika popisuje užití tohoto přípravku ve 4. linii, kdy došlo ke stabilizaci onemocnění na dobu 17 měsíců bez zásadnějších nežádoucích účinků spojených s terapií.

 

Klíčová slova

kolorektální karcinom, paliace, trifluridin/tipiracil, přežití, CNS

 

SUMMARY

Trifluridine/tipiracil (Lonsurf), combination of trifluridine (analogue of thymidine-nucleoside) and tipiracil (thymidine phosphorylase inhibitor involved in thymidine catabolism), is one of the options for a higher-line treatment in metastatic colorectal cancer patients. The case report describes the use of this drug in the fourth line, when the disease was stabilized for 17 months without any significant side effects associated with the therapy.

 

Key words

colorectal cancer, palliative, trifluridin/tipiracil, survival, CNS

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM