Aktuální možnosti biologické léčby u nemocných s myelodysplastickým syndromem

06/2022

Doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.

I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Myelodysplastický syndrom (myelodysplastic syndrome, MDS) je heterogenní závažné onemocnění krvetvorby. Terapie je dosud velmi svízelná jak u nízce, tak u vysoce rizikových skupin nemocných. Nicméně s kumulací našich znalostí týkajících se patogeneze tohoto onemocnění, a zvláště pak s rozvojem molekulárně genetických informací, se objevují nové, i cílené formy biologické léčby. Uvádíme souhrn používaných biologických terapeutických postupů u nemocných s MDS a nových perspektivních přípravků.

 

Klíčová slova

myelodysplastický syndrom, imunomodulační, hypomethylační, biologická léčba

 

SUMMARY

Myelodysplastic syndrome (MDS) is a heterogeneous severe disease of the hemopoiesis. Therapy is still very difficult in both lowand high-risk groups of patients. However, with the accumulation of our knowledge regarding the pathogenesis of this disease, and especially with the development of molecular genetic information, new and targeted forms of biological therapy are emerging. We provide a summary of the biological therapeutic options used in patients with MDS and new promising agents.

 

Key words

myelodysplastic syndrome, immunomodulatory, hypomethylating, biological therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM