Aktuální léčba nemalobuněčného karcinomu plic s mutací EGFR - zaměřeno na osimertinib

03/2022

MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF UK a FN Brno

 

SOUHRN

Cílená léčba pomocí inhibitorů tyrosinkinázy (tyrosine kinase inhibitor, TKI) receptoru pro epidermální růstový faktor (epidermal growth factor receptor, EGFR) je standardní modalitou léčby první linie u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (non-small cell lung cancer, NSCLC) s mutovaným EGFR, u kterých podstatně zlepšuje jejich prognózu. Mutace EGFR T790M je však primárním mechanismem rezistence na EGFR TKI první a druhé generace. Osimertinib je zástupcem EGFR TKI třetí generace, které cílí na mutaci T790M, a má výbornou účinnost v léčbě T790M pozitivního NSCLC s progresí onemocnění po použití EGFR TKI první nebo druhé generace. I při této terapii ale dochází k selhání léčby; řada mechanismů příčin rezistence na moderní TKI je již známa a jsou vyvíjeny i další molekuly s účinností na tyto rezistentní dráhy. V následujícím sdělení jsou shrnuty nejdůležitější údaje s momentálně nejužívanějším TKI v první linii, osimertinibem, jeho další možnosti jako adjuvantního léku a jsou podrobněji zmíněny i příčiny rezistence vůči léčbě.

 

Klíčová slova

EGFR, tyrosinkinázový inhibitor, osimertinib, rezistence na tyrosinkinázový inhibitor, amivantamab

 

SUMMARY

Targeted therapy with epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitors (TKI) is a standard first-line treatment modality in patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) with EGFR mutations and significantly improves their prognosis. However, the EGFR T790M mutation is the primary mechanism of resistance to firstand second-generation EGFR TKI. Osimertinib is a representative of third generation EGFR TKI that target the T790M mutation and has excellent efficacy in treating T790M positive NSCLC with disease progression following the use of firstor second-generation EGFR TKI. However, even with this therapy, treatment fails, a number of mechanisms of causes of resistance to modern TKI are already known, and other molecules with efficacy on these resistant pathways are being developed. The following report summarizes the most important data with the most commonly used first-line TKI, osimertinib, its other options as an adjuvant drug, and the causes of resistance.

 

Key words

EGFR, tyrosine kinase inhibitor, osimertinib, resistance to tyrosine kinase inhibitor, amivantamab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM