Adjuvantní durvalumab po konkomitantní chemoradioterapii nemalobuněčného karcinomu plic v kontextu multidisciplinární péče

02/2022

MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

Klinika pneumologie a ftizeologie, Fakultní nemocnice Plzeň

 

SOUHRN

Karcinom plic patří na čelní místa mezi zhoubnými nádory s ohledem na incidenci i mortalitu. Většina nemocných se dostaví k lékaři s již lokálně pokročilým či metastazujícím karcinomem plic. U neresekovatelných lokálně pokročilých karcinomů plic je zlatým standardem léčby konkomitantní chemoradioterapie, s následnou adjuvantní imunoterapií durvalumabem. Podmínkou léčby durvalumabem je pozitivní exprese ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death-ligand 1, PD-L1) (> 1 %), vyloučení mutací receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR), anaplastické lymfomové kinázy (anaplastic lymphoma kinase, ALK) a nepřítomnost kontraindikací (především závažného autoimunitního onemocnění a plicní fibrózy). Léčebný plán by měl být konzultován v rámci multidisciplinárního týmu. Je vhodné, aby nemocný byl seznámen předem s celým plánem, včetně zvažovaného 12měsíčního podávání durvalumabu, po úspěšné konkomitantní chemoradioterapii. Účinek konkomitantní chemoradioterapie musí být zhodnocen pomocí zobrazovacích metod (CT nebo PET/CT) a podávání durvalumabu je třeba zahájit co nejdříve, do 42 dnů od skončení chemoradioterapie. Adjuvantní terapie durvalumabem je vysoce účinným přístupem; léčba by měla být podána u všech vhodných nemocných.

 

Klíčová slova

NSCLC, multidisciplinární, konkomitantní chemoradioterapie, adjuvantní, durvalumab

 

SUMMARY

Lung cancer is one of the leading cancers in terms of incidence and mortality. Most patients see a doctor with locally advanced or metastatic lung cancer. In unresectable locally advanced lung cancers, concomitant chemoradiotherapy, followed by adjuvant immunotherapy with durvalumab, is the gold standard. Durvalumab treatment requires positive expression of programmed cell death-ligand 1 (PD-L1) (> 1%), elimination of epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations, anaplastic lymphoma kinase, ALK) and the absence of contraindications (especially severe autoimmune disease and pulmonary fibrosis). The treatment plan should be consulted within a multidisciplinary team. It is advisable that the patient is informed in advance of the entire plan, including the considered 12-month administration of durvalumab, after successful concomitant chemoradiotherapy. The effect of concomitant chemoradiotherapy must be evaluated using imaging techniques (CT or PET/CT) and durvalumab should be started as soon as possible, within 42 days of the end of chemoradiotherapy. Adjuvant durvalumab therapy is a highly effective approach; treatment should be given to all eligible patients.

 

Key words

NSCLC, multidisciplinary, concomitant chemoradiotherapy, adjuvant, durvalumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM